doc. Ing. Andrej Godány, CSc. mimoriadny profesor

Oddelenie biológie

vysokoškolský pedagóg

Vedecko-pedagogická charakteristika – stiahni PDF

Tituly, hodnosti:

 • 1973 – Ing.  CHTF SVŠT Bratislava, Kat. kvasnej chémie a biochémie
 • 1984 – CSc. V odbore molekulárna biológia Ústav molekulárnej biológie SAV, Bratislava
 • 2013 – doc. v odbore molekulárna biológia, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice

Pracovisko:

 • 2014 – doteraz Odborný asistent, Katedra biológie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta prírodných vied, Trnava
 • 1999 – 2013 Odborný asistent, Katedra biotechnológií, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta prírodných vied, Trnava
 • 2010 – 2014  vedúci Oddelenia genomiky a biotechnológií, ved.lab. Biol. prokaryotov a bakteriofágov
 • 2002 – 2009 vedúci Oddelenia mol. Biol.prokaryotov a bakteriofágov
 • 1997 – 2008  zástupca riaditeľa ÚMB SAV
 • 1996 (1 mesiac ) Max-Plank-Institute fur Experimentelle Medizin, Abteilung Chemie, Gottingen (Nemecko)
 • 1991 – 2002 vedúci grantových projektov
 • 1989 (3 mesiace ) Department of Genetics and Microbiology, University of Liverpool, Liverpool, UK
 • 1986 – 1991 vedúci Oddelenia mol. genetiky a enzymológie
 • 1984 (1 mesiac) Zentral Institut fur Experimentelle Medizin und Therapie, Jena , GDR 1985-1986 (1 rok)
 • 1974 Ústav molekulárnej biológie SAV, Bratislava

Hlavné oblasti vedeckého záujmu: molekulárna biológia plazmidových DNA streptomycét, klonovanie a charakterizácia génov streptomycét, charakterizácia génov životného cyklu, Saccharomyces cerevisiae, restrikčno-modifikačné systémy baktérii, molekulárna biológia bakteriofágov, molekulárna biológia GBS Streptococcus agalactiae, molekulárna biológia prokaryotov a bakteriofágov, genomika a proteomika bakteriofágov, charakterizácia, expresia bakteriofágových endolyzínov, dizajnovanie artilyzínov, molekulárno biologická charakterizácia bakteriálnych izolátov zo záťažového prostredia

Vedenie prác (obhájené):

Bakalárske ; Diplomové ; Rigorózne ; Doktorandské

Členstvo v skúšobných komisiách, vo vedeckých radách:

 • člen komisie pre štátne skúšky v študijnom programe Aplikovaná biológia na FPV UCM v Trnave (bakalárske, magisterské, rigorózne štúdium)
 • člen komisie pre štátne skúšky v študijnom programe Molekulárna biológia na FPV UCM v Trnave (doktorandské štúdium)
 • člen vedeckej rady Fakulty prírodných vied UCM Trnava

Účasť na riešení vedecko-výskumných projektov za posledné roky:

 • VEGA (zodpovedný riešiteľ) Restrikčno-modifikačný systém kmeňov Streptomyces aureofaciens (1991-1993).
 • VEGA (zodpovedný riešiteľ) Charakterizácia restrikčno-modifikačných systémom pomocou inzerčných sekvencii streptomycét a aktinofágov (1994-1996).
 • VEGA (zodpovedný riešiteľ) Charakterizácia replikónov plazmidov a bakteriofágov so širokým hostiteľským spektrom (1996-1998).
 • VEGA (zodpovedný riešiteľ) Molekulové mechanizmy prenosu genetickej informácie sprostredkované niektorými fágmi a plazmidmi (1999-2001).
 • VEGA (zodpovedný riešiteľ) Klonovanie, charakterizácia funkcie restrikčno-modifikačných a iných nukleázových génov zo Streptomyces aureofaciens a Streptomyces antibioticus (2002-2004).
 • VEGA (zodpovedný riešiteľ) Genomická a proteomická analýza aktinofágu ?1/6 (2005-2007).
 • VEGA (zodpovedný riešiteľ) Transkripčná analýza bakteriofága ?1/6 zo Streptomyces aureofaciens (2008-2010).
 • VEGA (zodpovedný riešiteľ) Charakterizácia funkčných domén endolyzínu Lytµ1/6 kódovaného aktinofágom µ1/6 zo Streptomyces aureofaciens (2011-2013).
 • VEGA (zodpovedný riešiteľ) Peptidoglykanové hydrolázy v genómoch streptomycét a ich fágov (2014- 2017) .
 • APVV (zodpovedný riešiteľ) Rýchla detekcia vybraných patogénov pomocou PCR v potravinách a vodách (2009-2011)
 • Projekty pre BIOTIKA a.s Slovenská Ľupča (zodpovedný riešitel): Príprava fágorezistentných kmeňov Streptomyces aureofaciens, Optimalizácia produkcie CTC fágorezistentnými kmeňmi Streptomyces aureofaciens
 • VaV projekty (zodpovedný riešiteľ): Kvalita, bezpečnosť a funkčnosť primárnych potravinových zdrojov 2003 SP 27/028 0E 02/028 0E 02
 • VaV projekty (zodpovedný riešiteľ): Biologická variabilita patogénnych kmeňov GBS a ich detekcia počas prenosu do potravín mliečneho pôvodu (2003-2005)
 • VaV projekty (zodpovedný riešiteľ): Ekologizácia a ekonomická racionalizácia primárnej rastlinnej produkcie
 • VaV projekty (zodpovedný riešiteľ): Klonovanie a expresia amylolytických génov vhodných pre zlepšenie sladovníckej kvality cestou genetickej modifikácie jačmeňa. (2003-2005)
 • APVV-16-0173 Terapeutické alternatívy k liečbe rezistentných bakteriálnych infekcií, Therapeutic approaches in the therapy of resistant bacterial infections.
 • APVV-17-NEWPROJECT-12958. Zefektívnenie technológie výroby polyhydroxyalkanoátov uvoľnením biopolyméru riadenou autolýzou bunkovej masy a využitie produktov pre nové aplikácie – Improvement of polyhydroxyalkanoate production technology by releasing a biopolymer controlled autolysis of cell mass and product utilization for new application

Vybrané publikácie:

 1. Godány, A., Bukovská, G., Farkašovská, J., Brnáková, Z., Dmitriev, A., Tkáčiková, L., Ayele,T. & Mikula, I. (2004). Characterization of a complex restriction-modification system detected inStaphylococcus aureus andStreptococcus agalactiae strains isolated from infections of domestic animals. Folia microbiologica49(3), 307-314.
 2. Farkašovská, J., & Godány, A. (2012). Analysis of the site-specific integration system of the Streptomyces aureofaciens phage μ1/6. Current microbiology64(3), 226-233.
 3. Farkašovská, J., Klucar, L., Vlček, Č., Kokavec, J., & Godány, A. (2007). Complete genome sequence and analysis of the Streptomyces aureofaciens phage μ1/6. Folia microbiologica52(4), 347-358.
 4. Vidova, B., Chotar, M., & Godány, A. (2009). N-terminal anchor in surface immunogenic protein of Streptococcus agalactiae and its influence on immunity elicitation. Folia microbiologica54(2), 161-166.
 5. Kopcakova, A., Stramova, Z., Kvasnova, S., Godany, A., Perhacova, Z., & Pristas, P. (2014). Need for database extension for reliable identification of bacteria from extreme environments using MALDI TOF mass spectrometry. Chemical Papers68(11), 1435-1442.
 6. Vidová, B., Šramková, Z., Tišáková, L., Oravkinová, M., & Godány, A. (2014). Bioinformatics analysis of bacteriophage and prophage endolysin domains. Biologia69(5), 541-556.
 7. Tišáková, L., Vidová, B., Farkašovská, J., & Godány, A. (2014). Bacteriophage endolysin Lyt μ1/6: characterization of the C-terminal binding domain. FEMS microbiology letters350(2), 199-208.
 8. Sedlakova-Kadukova, J., Kopcakova, A., Gresakova, L., Godany, A., & Pristas, P. (2019). Bioaccumulation and biosorption of zinc by a novel Streptomyces K11 strain isolated from highly alkaline aluminium brown mud disposal site. Ecotoxicology and environmental safety167, 204-211.
sk_SKSlovak