Aktuality

Oddelenie biológie

Jurovecké protozoologické dni/53rd Jirovec´s Protozological days

V dňoch 29. apríla až 3. mája 2024 sa v Karlovej Studánke, krásnej obci v srdci Jeseníkov, uskutočnia 53. Jurovecké protozoologické dni. Ako každý rok, aj tento rok organizuje túto konferenciu Protozoologická sekcia Českej parazitologickej spoločnosti, ale tento rok sa na nej zúčastní aj Katedra biológie a ekológie Ostravskej univerzity. Konferencia je zameraná na široké…
Read more

Študentská vedecká konferencia 2024

Študentská vedecká konferencia (ŠVK) je spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre, Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici a Fakulty prírodných vied UCM v Trnave. Konferencia je určená pre študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Konferencia sa uskutoční 17. apríla, 2024 na UCM v Trnave! Všetky dôležité informácie…
Read more

Teória, ktorá zmenila chápanie života

Vážení kolegovia a milí študenti, vypočujte a pozrite si zaujímavé a pútavé vystúpenie jedného z našich kolegov pána profesora RNDr. Juraja Krajčoviča, CSc. na tému “Teória, ktorá zmenila chápanie života”, ktorým reprezentoval naše Oddelenie biológie ako aj celú UCM v relácii na rtv: Aktuálne: 24 na počesť 164 výročia Darwinovej publikácie “O pôvode druhov”. Link…
Read more

Termíny na obhajoby semestrálnych projektov (bakalársky projekt I, semestrálnych prác I, semstrálnych prác III)

Termíny budú nasledovné: termín: 25.1.2024 (štvrtok) sa budú konať obhajoby bakalárskych projektov I a semestrálnych prác I (v PMŠ 2.5). Termín odovzdania práce (elektronicky v MS Teams) v požadovanom formáte a rozsahu je do dňa: 21.1.2024. termín: 30.1.2024 (utorok) sa budú konať obhajoby semestrálnych prác III (v PMŠ 2.5). Termín odovzdania práce (elektronicky v MS…
Read more

Študentská vedecká konferencia 2023

Srdečne Vás pozývame na spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulty prírodných vied a informatiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktoré je súťažnou prehliadkou prác študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia. Termín konania: 4. apríla 2023  Miesto konania: Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja…
Read more

Prijímacie konanie na akademický rok 2023/2024

Vážená uchádzačka, vážený uchádzač, Katedra biológie FPV UCM v Trnave poskytuje v akademickom roku 2023/2024 akreditované štúdium v študijných programoch: Bakalárske jednoodborové štúdium (Bc.) – Aplikovaná biológia Magisterské jednoodborové štúdium (Mgr.) – Aplikovaná biológia Doktorandské štúdium (PhD.) denné/externé  – Molekulárna biológia Rigorózne konanie (RNDr.) – Aplikovaná biológia Termín podania prihlášky:  do 30. apríla 2023 – 1. kolo…
Read more

XXI. Vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta biotechnológie a potravinárstva si Vás dovoľuje pozvať na XXI. Vedeckú konferenciu študentov bakalárskeho a magisterského stupňa vysokoškolského štúdia, ktorá sa bude konať pod záštitou prof. Ing. Norberta Lukáča, PhD. dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva 20. apríla 2023 na FBP SPU v Nitre. INFORMÁCIE: Konferencia sa uskutoční v prezenčnej forme. Tematické okruhy…
Read more

Výzva Národného štipendijného programu

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v letnom semestri akademického roka 2022/2023 (https://www.stipendia.sk/sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-31-10-22-otvorena). Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2022 o 16:00 hod., pričom pobyty sa…
Read more

en_USEnglish