Doktorandské štúdium

Oddelenie biológie

Garant študijného programu: prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.

Profil absolventa doktorandského štúdia:

Absolvent doktorandského študijného programu Molekulárna biológia (PhD.) je schopný samostatne a tvorivo vedecky pracovať v rozličných oblastiach biológie, ako aj v hraničných disciplínach. Absolvent ovláda vedecké prístupy a metodológiu výskumu vo zvolených aplikačných oblastiach aplikovanej biológie s využitím najmodernejších metód molekulárnej biológie a genetiky. Je tiež spôsobilý navrhovať, riadiť a objektívne vyhodnocovať problémovo orientované experimenty, zamerané na závažné problémy súčasnej spoločenskej praxe. Vykonáva činnosť aj v rôznych ďalších oblastiach spoločenskej praxe, pri zabezpečovaní a riadení kvality, v monitoringu životného prostredia, vo farmaceutickej, v klinickej biochémii, molekulárnej medicíne, v potravinárstve a inde. Má základné manažérske schopnosti, zamerané na uplatňovanie aplikovanej biológie v praxi, dokáže viesť výskumný kolektív, plánovať tímové úlohy a má tiež vedomosti o relevantných environmentálnych, ekonomických, právnych a etických aspektoch. Na základe získaných vedomostí je absolvent študijného programu spôsobilý vyučovať špecializované biologické predmety na vysokej škole.

Smernica o doktorandskom štúdiu:

Učebný plán pre doktorandské štúdium

Informácie a dokumenty týkajúce sa doktorandského štúdia nájdete TU

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na akademický rok 2023/2024 a témy dizertačných prác

Prijatie na doktorandské štúdium:

Doktorandský študijný program Molekulárna biológia sa uskutočňuje v dennej a v externej forme:

 • štandardná dĺžka štúdia v dennej forme štúdia je tri alebo štyri akademické roky;
 • štandardná dĺžka štúdia v externej forme štúdia je štyri alebo päť akademických rokov;
 1. O prijatie na štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ak majú ukončené magisterské alebo inžinierske štúdium.
 2. Uchádzač v prihláške na doktorandské štúdium uvedie predpísané údaje v prihláške na vysokoškolské štúdium. K prihláške uchádzač priloží:
  • stručný životopis spolu so súpisom publikovaných i nepublikovaných prác,
  • overený vysokoškolský diplom v totožnom, alebo príbuznom odbore a programe,
  • vysvedčenie zo štátnej skúšky,
  • potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti,
  • rámcový projekt k téme dizertačnej práce (formulár).
 3. Prijímacie konanie má charakter výberového konania formou rozhovoru a uskutočňuje sa pred prijímacou komisiou. Uchádzač počas prijímacieho konania prezentuje svoje motívy a predpoklady na štúdium, projekt k téme dizertačnej práce a aj znalosti cudzieho jazyka.

Uchádzač si pripraví krátku prezentáciu rámcového projektu témy dizertačnej práce (v rozsahu 5 minút).

Dôležité dokumenty a formuláre pre doktorandov:

Harmonogram povinností

Individuálny študijný plán doktoranda (formulár)

Ročné hodnotenie doktoranda (formulár)

Sebahodnotenie doktoranda (formulár)

Vyhodnotenie publikačného výstupu

Šablóna dizertačnej práce

Autoreferát (vzor)

Dizertačná skúška (2. rok štúdia):

 1. Doktorand v dennej forme štúdia vykoná dizertačnú skúšku do 24 mesiacov od začiatku štúdia, doktorand v externej forme štúdia do 36 mesiacov. Tieto lehoty sa predlžujú o dobu prerušenia štúdia. Prihlášku na dizertačnú skúšku je doktorand povinný podať do 28 dní pred termínom dizertačnej skúšky.
 2. Doktorand musí podať Prihláška na dizertačnú skúšku (formulár) a nahlási sa na dizertačnú skúšku aj prostredníctvom akademického informačného systému.

    K prihláške doktorand priloží:

 • výkaz o štúdiu
 • písomnú prácu k dizertačnej skúške v 4 vyhotoveniach
 • profesijný životopis – podpísaný
 • kópie a zoznam publikovaných prác
 • súhlas školiteľa s konaním dizertačnej skúšky (formulár) a jeho písomné stanovisko
 • schválený Individuálny študijný plán
 • ročné hodnotenie doktoranda za každý rok štúdia podpísané školiteľom
 1. Na písomnú prácu k dizertačnej skúške vypracuje posudok spravidla jeden oponent. Dizertačná skúška pozostáva z časti, ktorú tvorí rozprava o písomnej práci dizertačnej skúšky a z časti, v ktorej má doktorand preukázať teoretické vedomosti v určených predmetoch dizertačnej skúšky.

Predmety štátnej dizertačnej skúšky:

 • Projekt dizertačnej práce
 • Molekulárna biológia

Rámcová štruktúra Projektu dizertačnej práce (minimálny rozsah je 50 000 znakov):

 • titulný list
 • cieľ práce
 • abstrakt
 • súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí
 • náčrt teoretických poznatkov a ich perspektívne riešenia
 • očakávané závery a východiská
 • použitá literatúra
 • prílohy (v prípade potreby)

Obhajoba dizertačnej práce (4. rok štúdia):

 1. Pred podaním žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce vykoná doktorand internú obhajobu na svojom pracovisku.
 2. Doktorand podáva dekanovi žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce.

K žiadosti doktorand pripojí:

 • profesijný životopis,
 • dizertačnú prácu v písomnej forme v 4 vyhotoveniach v knižnej väzbe a v elektronickej podobe na CD,
 • autoreferát dizertačnej práce v počte najmenej 20 výtlačkov v predpísanom rozsahu,
 • posudok školiteľa k dizertačnej práci,
 • stanovisko katedry alebo externej vzdelávacej inštitúcie, spracované na základe internej obhajoby dizertačnej práce,
 • zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi a nepublikovaných vedeckých prác,
 • protokol o kontrole originality,
 • vyplnené a podpísané licenčné zmluvy o použití školského diela.
 1. Obhajoba dizertačnej práce je štátnou skúškou a v štandardnej dĺžke štúdia ju doktorand musí vykonať najneskôr v poslednom mesiaci posledného akademického roku jeho štandardnej dĺžky štúdia. V nadštandardnej dĺžke štúdia sa musí uskutočniť najneskôr do dvoch rokov od uplynutia štandardnej dĺžky štúdia.
 2. Obhajoba dizertačnej práce sa koná formou vedeckej rozpravy. Doktorand prednesie obsah svojej dizertačnej práce, výsledky a prínosy. Oponenti prednesú svoje posudky, ku ktorým doktorand zaujme stanovisko. V diskusii sa overuje správnosť, odôvodnenosť a vedecká pôvodnosť poznatkov obsiahnutých v dizertačnej práci.

Na úspešné vykonanie obhajoby dizertačnej práce musí doktorand získať minimálne polovicu kladných hlasov prítomných členov komisie pre obhajobu dizertačnej práce a oponentov. Obhajobu dizertačnej práce možno opakovať dvakrát, a to najneskôr do dvoch rokov od uplynutia štandardnej dĺžky štúdia.

en_USEnglish