O Oddelení biológie

Oddelenie biológie

pôvodná Katedra biológie bola založená 1. 1. 2014 odčlenením sa od Katedry biotechnológií, ktorá je súčasťou Univerzity sv. Cyrila a Metoda od jej začiatku.  Po vzniku katedry sa vytvorili pracovné skupiny zamerané na rôzne oblasti aplikovanej biológie. Prvým vedúcim Katedry biológie bol prof. Ing. Jozef Timko, DrSc., ktorého v roku 2014 nahradil doc. Ing. Andrej Godány, CSc. Od roku 2019 bol vedúcim Katedry biológie prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.. V roku 2023 bola Katedra biológie premenovaná na Oddelenie biológie, ktoré je súčasťou Ústavu biológie a biotechnológií a jeho novým vedúcim je prof. RNDr. Ján Kraic, PhD..

V rámci študijného odboru 3. Biológia realizujeme študijné programy v troch stupňoch vysokoškolského štúdia:

  1. stupeň, bakalárske štúdium: Aplikovaná biológia
  2. stupeň, magisterské štúdium: Aplikovaná biológia
  3. stupeň, doktorandské štúdium: Molekulárna biológia

Oddelenie biológie sa zameriava na výučbu, výskum a aplikácie v študijnom programe Aplikovaná biológia. Tomu zodpovedá aj  tím špecialistov so širokým odborným záberom. Biológia je štúdium života. My na Oddelení biológie sa zaoberáme molekulami, bunkami, mikroorganizmami až po celé biosystémy. Zaujíma nás všetko viditeľné, ale aj neviditeľné. Preto nás môžeš stretnúť kdekoľvek vonku, alebo v laboratóriu, nielen za mikroskopom! Sme tu pre všetkých zvedavcov, ktorí chcú preniknúť do tajov života. Môžeme Ťa naučiť pochopiť zloženie, štruktúru a fungovanie všetkých zložiek prírody. Všetky vedecké analýzy, experimenty či laboratórne cvičenia realizujeme v biologických laboratóriách:

  • Molekulárnej biológie
  • Bioinformatiky
  • Mikrobiológie
  • Proteomiky
  • GMO

Popri klasických biologických predmetoch sa v rámci výučby na Oddelení biológie zameriavame na moderné biologické disciplíny ako sú molekulárna biológia, genomika, proteomika, bioinformatika, biomolekulový dizajn a iné. Súčasťou výučby na Oddelení biológie sú predmety ako napríklad: Všeobecná biológia, Biológia človeka, Biológia rastlín, Biochémia, Mikrobiológia, Virológia, Mykológia, Molekulárna biológia, Genetika, Proteomika, Bioinformatika, Proteínový dizajn. V našich laboratóriách realizujeme laboratórne cvičenia z predmetov ako napríklad: Mikrobiológia, Biológia, Aplikovaná biológia, Molekulárna biológia.

Pracovníci Oddelenia biológie patria medzi uznávaných odborníkov doma i v zahraničí predovšetkým v nasledovných oblastiach:

Molekulárna biológia

V oblasti molekulárnej biológie študujeme genetickú výbavu taxónu Euglenozoa (genómy, transkriptómy, proteómy), venujeme sa molekulárnej biológii genómov aktinofágov so zameraním na gény kódujúce endolyzíny a chvostíkové proteíny,  využívame genomické a proteomické prístupy na charakterizáciu modulárnej organizácie lytických kaziet genómov bakteriofágov a profágov. Taktiež v spolupráci s ÚMB SAV dizajnujeme a pripravujeme chimerické endolyzíny s cieleným účinkom na G+ a G- baktérie aplikovateľné ako enzýmbiotiká. V spolupráci s NPPC VUP riešime aj problematiku detekcie mikroorganizmov v potravinách a prostredí.

Mikrobiológia

Zameriavame sa na štúdium mikroorganizmov ako sú, cyanobaktérie, riasy, mikroskopické vláknité huby, baktérie či euglény a prvoky s plastidmi.  Štúdium sa taktiež zameriava na klinickú mikrobiológiu, mikrobiológiu potravín či mykológiu. Taktiež sa zameriavame na genetickú variabilitu, funkčnú charakteristiku, molekulárnu interakciu rastlinných vírusov s hostiteľom a vektormi, molekulárnej epidemiológii, genetickým determinantom patogenicity (virológia). V rámci laboratórnych cvičení sa vykonávajú aj terénne zbery planktónu a rias, ktoré sú neskôr analyzované na laboratórnych cvičeniach. Venujeme sa aj skúmaniu antimikrobiálnej aktivity sekundárnych metabolitov rastlín proti baktériám a mikroskopickým vláknitým hubám, ktoré sú rezistentné na antibiotiká, alebo sa vyskytujú ako nežiaduce kontaminanty potravinárskych komodít.

Bioinformatika

V centre pozornosti sú enzýmy hydrolyzujúce škrob a príbuzné oligo a polysacharidy z alfa-amylázových rodín, ktoré sú v tzv. systéme CAZy klasifikované do rodín glykozidových hydroláz. Alfa-amyláza z Thermococcus hydrothermalis (rodina GH13) a amylomaltáza z Borrelia burgdorferi (rodina GH57) slúžia ako experimentálne modely. Záujem je sústredený aj na schopnosť amylolytických enzýmov z rôznych mikrobiálnych zdrojov degradovať surový škrob.

Príďte študovať program Aplikovaná biológia k nám na Oddelenie biológie FPV UCM v Trnave. Budete u nás vítaní.


en_USEnglish