Ing. Eva Ürgeová, PhD.

Oddelenie biológie

vysokoškolský učiteľ

Vedecko-pedagogická charakteristika – stiahni PDF

Tituly, hodnosti:

 • 1985 – Ing. v študijnom odbore Kvasná chémia a biologické inžinierstvo, CHTF SVŠT Bratislava (v súčasnosti FCHPT STU Bratislava)
 • 2010 – PhD. v odbore Biotechnológia

Pracovisko:

 • 2000 – doteraz Odborná asistentka, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta prírodných vied, Trnava

Hlavné oblasti vedeckého záujmu: rastlinné metabolity a ich biologické účinky, pletivové kultúry, využitie prírodných látok, sekundárnych metabolitov ako aj komponentov s antimikrobiálnymi vlastnosťami

Vedenie prác (obhájené): Bakalárske 19; Diplomové 21; Rigorózne 4; Doktorandské 0;

Členstvo v skúšobných komisiách:

 • tajomník komisie pre Mgr. ŠS pre študijný program Aplikovaná biológia,
 • člen komisie pre Mgr. ŠS – študijný program Aplikovaná chémia a biochémia, biotechnologický blok

Účasť na riešení vedecko-výskumných projektov za posledné roky:

 • VEGA 1/0635/13 Chmeľ ako významný zdroj fytomedicínsky účinných látok
 • VEGA 1/0476/15 Produkcia polyphenolov v in vitro pestovaných vybraných druhoch šalvie a ich antimikrobiálne vlastnosti
 • 2004 – 2007 Úloha ŠP VaV č. 2004 ŠP 26 028 0C 05, Úloha VaV : “Komplexné využitie rastlinných surovín”, ŠP VaV : “Využitie domácich surovín a zdrojov”, VE 5.4. Sekundárne metabolity rastlín s biocídnym účinkom, VE 5.3 Pesticídy na báze fytoproduktov (zodpovedná riešiteľka)
 • 2008 -2010 AV 4/2024/08 “Využitie prírodných látok na ochranu pšenice a jačmeňa proti mikrobiálnym patogénom” (zodpovedná riešiteľka)
 • 2008 – 2010 VEGA 1/0436/08 “Štúdium tvorby sekundárnych metabolitov s biocídnym účinkom v rôznych odrodách chmeľu (zástupkyňa zodpovedného riešiteľa)
 • 2013 – 2014 VEGA 1/0635/13 “Chmeľ ako významný zdroj fytomedicínsky účinných látok” (2013 – 2014 spoluriešiteľka, 2015 zodpovedná riešiteľka)
 • 2015 – 2017 VEGA 1/0476/15 Produkcia polyphenolov v in vitro pestovaných vybraných druhoch šalvie a ich antimikrobiálne vlastnosti (spoluriešiteľka)
 • 2017 –  2020 VEGA 1/0535/17 Genetická výbava euglenoidných bičíkovcov pre medzibunkovú komunikáciu, metabolizmus cukrov a potenciálnu mnohobunkovosť (spoluriešiteľka)
 • 2017 – súčasnosť VEGA 1/0535/17 Genetická výbava euglenoidných bičíkovcov pre medzibunkovú komunikáciu, metabolizmus cukrov a potenciálnu mnohobunkovosť
 • 2018 – súčasnosť VEGA 1/0660/18 Výskum efektorov (inhibítorov a aktivátorov) karnozinázy (beta-alanyl-histidín dipeptidázy), s cieľom optimalizácie plazmatických a tkanivových hladín karnozínu
 • 2018 – súčasnosť APVV-16-0173 Terapeutické alternatívy k liečbe rezistentných, bakteriálnych infekcií (spoluriešiteľ)
 • 2021 – 2023 Interreg V-A SR – ČR 2014-2020 NFP304010X035 Příhraniční spolupráce sdílených laboratoří pro zlepšení konkurenceschopnosti českých a slovenských producentů zeleniny (projektový manažér HCP)

 Vybrané publikácie:

 1. Kákoniová, D., Vaverkova, S., Lišková, D., Urgeová, E., & Juráková, Z. (2009). The possibility to enhance flavonoids production in Rubia tinctorum L. callus cultures. Nova Biotechnologica9(2), 191-197.
 2. Urgeova, E., & Polivka, L. (2009). Secondary metabolites with antibacterial effects from leaves of different hop cultivars during vegetal periods. Nova Biotechnologica9(3), 327-332.
 3. Kováčová, J., Lehotay, J., Űrgeová, E., Mocak, J., & Čižmárik, J. (2011). Determination of selected flavonoids in hop extract by HPLC. Journal of liquid chromatography & related technologies34(5), 329-340.
 4. Daško, L., Drímal, J., Klimeková, M., & Ürgeová, E. (2012). Response of organically and conventionally produced potatoes to a controlled attack of a pathogen. Journal of Food and Nutrition Research51(2), 89-95.
 5. Faragó, Juraj – Ürgeová , Eva. (2013). Chmeľ obyčajný – nové pohľady na tradičnú plodinu ; recenzenti: Vladimír Nesvadba, Ján Heldák. – 1. vyd. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. 180 s. – ISBN 978-80-8105-518-8.
 6. Ürgeová, E., Vulganová, K., & Polívka, Ľ. (2013). Content of selected secondary metabolites in wild hop. Chemical Papers67(3), 249-253.
 7. Vulganová, Katarína – Ürgenová, Eva – Rovenský, Jozef. (2014). Conditions of hydrolyse polysaccharides from eggshell membranes. International Journal of Science Commerce and Humanities, 2 (2) 112-118.
 8. Vejsadová, H., Matiska, P., Obert, B., Ürgeová, E., & Preťová, A. (2016). Somatic embryogenesis in Phlox paniculata–histological analysis. Biologia71(7), 763-768.
 9. Ürgeová, E., & Vulganová, K. (2016). Comparison of Enzymatic Hydrolysis of Polysaccharides from Eggshells Membranes. Nova Biotechnol. Et Chim15, 133-141.
 10. Maliar, T., Nemeček, P., Ürgeová, E., Maliarová, M., Nesvadba, V., Krofta, K., Volganová, K., Krošlák, E. & Kraic, J. (2017). Secondary metabolites, antioxidant and anti-proteinase activities of methanolic extracts from cones of hop (Humulus lupulus L.) cultivars. Chemical Papers71(1), 41-48.
 11. Fejér, J., Gruľová, D., De Feo, V., Ürgeová, E., Obert, B., & Preťová, A. (2018). Mentha× piperita L. nodal segments cultures and their essential oil production. Industrial Crops and Products112, 550-555.
 12. Ürgeová, E., Uváčková, Ľ., Vaneková, M., & Maliar, T. (2023). Antibacterial Potential of Microwave-Assisted Extraction Prepared Hydrolates from Different Salvia Species. Plants, 12(6), 1325.
sk_SKSlovak