prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.

Oddelenie biológie

vysokoškolský učiteľ

Na FPV UCM v Trnave od mája 2016 garant pre: študijný program 2. stupňa, Aplikovaná biológia a študijný program 3. stupňa, Molekulárna biológia

Vedecko-pedagogická charakteristika – stiahni PDF

Tituly, hodnosti (všetky – Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave):

 • 1978 – graduácia: odbor biológia
 • 1980 – RNDr.: odbor biológia, špecializácia antropológia
 • 1987 – CSc.: odbor biológia, špecializácia všeobecná biológia
 • 1999 – doc.: odbor genetika
 • 2004 – prof.: odbor molekulárna biológia

Pracovisko:

 • od roku 2015 Katedra biológie, Fakulta Prírodných vied UCM v Trnave, Nám. Jozefa Herdu 2, 917 01 Trnava
 • v rokoch 1979-2011 Ústav molekulárnej a subcelulárnej biológie UK v Bratislave, resp. po delimitácií pracoviska Ústav bunkovej biológie PriF UK v Bratislave (v rokoch 1998-2011 riaditeľ ústavu); v rokoch 2011-2016 Katedra genetiky PriF UK v Bratislave
 • post-doktorandská výskumná prax v zahraničí>
 • 1990 (3 mesiace) Prof. Wolfgang Löffelhardt, University of Vienna, Viedeň, Rakúsko; v rokoch 1993-2012 partnerské pracovisko, dlhoročná spolupráca (viacero krátkodobých pobytov)
 • 1991-1993 (2 roky) Prof. Philippe Hoet, International Institute of Cellular and Molecular Pathology – Université Catolique de Louvain, Brusel, Belgicko
 • 1994-1995 (7 mesiacov) Prof. Erhard Stutz, Université de Neuchâtel, Neuchâtel, Švajčiarsko
 • 1998 (1 mesiac) Prof. John Gray, Cambridge University, Department of Plant Sciences, Cambridge, UK
 • 2000 (6 mesiacov) Prof. Steven D. Schwartzbach, Nebraska University, Lincoln, NE, USA
 • 2000-2001 (3 mesiace) Prof. Reinhold G. Herrmann, Ludwig-Maximilians University, Mníchov, Nemecko; dlhoročná spolupráca (viacero krátkodobých pobytov)
 • 2002 (6 týždňov) Prof. Steven D. Schwartzbach, Memphis University, Memphis, TN, USA; dlhoročná spolupráca
 • dlhoročná spolupráca so zahraničnými pracoviskami: Viedeň, Mníchov, Neuchâtel, Záhreb, Brno, Udine, Perugia, San Felice del Benaco (IT), Düsseldorf, Halle, Valencia, Cluj – Napoca, Cambridge (UK), Kayseri (Turecko), Lincoln (NE) a Memphis (TN) (USA);

Hlavné oblasti vedeckého záujmu: bunková, molekulárna a evolučná biológia, mikrobiológia a genetika, biotechnológie, otázky pôvodu a evolúcie buniek, plastidy ako chemoterapeutické ciele, regulácia expresie génov, extrémofilné mikroorganizmy, DNA-diagnostika organizmov a analýza fylogenézy; najvýznamnejšie vedecké výsledky dosiahol na poli štúdia chloroplastov bičíkovca Euglena gracilis

Aktuálna pedagogická činnosť:

 • Genetika (pre Aplikovanú biológiu/AB), 1. stupeň, prednáška a seminár (2/1), FPV UCM
 • Základy genetiky (pre Biotechnológie), 1. stupeň, prednáška a seminár (2/1), FPV UCM
 • Základy genetiky (pre Medicínsku chémiu), 2. stupeň, prednáška a seminár (2/1), FPV UCM
 • Evolučná biológia (pre AB), 1. stupeň, prednáška a seminár (2/1), FPV UCM
 • Vybrané kapitoly z molekulárnej biológie, 2. stupeň, prednáška (3/0), FPV UCM
 • Molekulárna biológia pre doktorandov, 3. stupeň, prednáška (2/0), FPV UCM
 • Školiteľ doktorandov v programe Molekulárna biológia, FPV

Predchádzajúca pedagogická činnosť:

 • Úvod do biológie (pre AB), 1. stupeň, prednáška a seminár (2/1), FPV UCM
 • Klinická mikrobiológia (pre AB), 2. stupeň, prednáška (2/0), FPV UCM
 • Evolučná biológia, 1. stupeň, prednáška (2/0) PriF UK
 • Molekulárna evolúcia, 2. stupeň, prednáška (2/0), PriF UK
 • Na PriF UK v Bratislave aj participácia na predmetoch: Biotechnológie, Agrobiotechnológie a environmentálne biotechnológie, Biológia bunky, Výzvy súčasnej biológie, Molekulárno-biologické metódy v systematickej biológii, Genetika a molekulárna biológia eukaryotických mikroorganizmov, Vybrané kapitoly z predmetov Mikrobiológia, Molekulárna biológia.

Vedenie prác (obhájené): Bakalárske 22; Diplomové 18; Dizertačné 10

Členstvo vo výboroch vedeckých spoločností a v komisiách:

 • garant a predseda Odborovej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom odbore 4.2.2. Molekulárna cytológia, pre akreditovaný študijný program Bunková biológia na PRIF UK (2005-2009)
 • garant a predseda OK pre doktorandské štúdium v študijnom odbore 5.2.25. Biotechnológie na PRIF UK (2009-2015)
 • člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom odbore 5.2.25. Biotechnológie na PRIF UK (2015)
 • garant habilitačných a inauguračných konaní v odbore 4.2.1. Biológia na PriFUK (2005-2015)
 • člen grantovej agentúry VEGA, komisia č.4 (2011)
 • garant magisterského štúdia v odbore Aplikované biológia na FPV UCM v Trnave (2016-doteraz)
 • garant a predseda Odborovej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom odbore 4.2.3 Molekulárna biológia na FPV UCM v Trnave (2016-doteraz)
 • garant habilitačných a inauguračných konaní v odbore 4.2.3 Molekulárna biológia na FPV UCM v Trnave (2017-doteraz)
 • volený člen hlavného výboru Československej biologickej spoločnosti (2006), od roku 2015 podpredseda hlavného výboru spoločnosti
 • volený člen Výkonného výboru the European Biotechnology Thematic Network Association (EBTNA)(2011); Honorary Member of the EBTNA (2019)
 • člen vedeckej rady Fakulty prírodných vied UCM Trnava (2015-doteraz)
 • člen vedeckej rady UCM Trnava (2018-doteraz)

Členstvo v redakčných radách vedeckých časopisov:

 • Bulletin Českoslov. spol. mikrobiologickej (Praha/Bratislava) – člen (1994-2015); zástupca šéfredaktora (1994-2012)
 • Folia Microbiologica (Praha) – člen (1994-)
 • Nova Biotechnologica et Chimica (2016-)
 • EuroBiotech Journal (2016-)

Účasť na riešení vedecko-výskumných projektov za posledné roky:

 • zodpovedný riešiteľ: VEGA 1/0535/17, názov projektu: “Genetická výbava euglenoidných bičíkovcov pre medzibunkovú komunikáciu, metabolizmus cukrov a potenciálnu mnohobunkovosť”, riešiteľské obdobie: 2017-2020
 • zodpovedný riešiteľ: VEGA 1/0626/13, názov projektu: “Otázka sexu a ploídie u bičíkovca Euglena gracilis”, riešiteľské obdobie: 2013-2016
 • zodpovedný riešiteľ: VEGA 1/0416/09, názov projektu: “Organizácia a interakcia genetických komplexov plastidov a nukleocytosolu u bičíkovcov rodu Euglena “, riešiteľské obdobie: 2009-2012
 • project coordinator: International Visegrad Fund, Grant No.21220094, názov projektu: “Improvement of cooperation in Visegrad region in research of euglenid flagellates”, riešiteľské obdobie: 2013
 • work package leader: EU Thematic Network: “EUROPEAN BIOTECHNOLOGY” PROJECT (EUROBIOTECH) n° 134310-LLP-1-2007-1-IT-ERASMUS-ENW; celoeurópsky edukačný projekt zameraný na výučbu biotechnológií (I. a II. stupeň), riešiteľské obdobie: 2008-2011; thematic network leader: Mariapia Viola Magni (Perugia, Italy)
 • Účasť na riešení aj viacerých bilaterárnych (Švajčiarsko, Rakúsko, USA, Nemecko, Česká republika, Chorvátsko) a medzinárodných (Visegrad, ERASMUS MUNDUS) projektoch.

Publikácie a ohlasy na ne:

 • 3 vedecké monografie; 3 kapitoly v zahraničných monografiách
 • 130 pôvodných vedeckých prác uverejnených v časopisoch a v zborníkoch, z toho 80 evidovaných vo Web of Science alebo Scopus
 • viac ako 800 ohlasov na publikované práce, z toho viac ako 650 v databáze WOS SCI,
 • H-index (WOS) 16

Ocenenia:

 • 1994 – Cena Literárneho fondu za knihu: Ebringer, L., Krajčovič, J.: Cell origin and Evolution, Bratislava, Veda, 1994. 321 s., ISBN 80-224-0093-9
 • 2017 – čestný člen the European Biotechnology Thematic Network Association (EBTNA)
 • 2019 – cena rektora UCM Trnava za prínos a rozvoj v pedagogickej i vedeckovýskumnej oblasti na FPV UCM v Trnave

 Vybrané publikácie:

 1. Ebringer, L., Ferenčík, M., & Krajčovič, J. (2008). Beneficial health effects of milk and fermented dairy products. Folia microbiologica53(5), 378-394  – najcitovanejšia práca, viac ako 100 SCI citácií
 2. Križková, L., Chovanová, Z., Ďuračková, Z., & Krajčovič, J. (2008). Antimutagenic in vitro activity of plant polyphenols: Pycnogenol® and Ginkgo biloba extract (EGb 761). Phytotherapy Research: An International Journal Devoted to Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural Product Derivatives22(3), 384-388.
 3. Vesteg, M., Krajčovič, J. (2008). On the origin of eukaryotic cytoskeleton. Rivista di Biologia/ Biology Forum, 101(1), 109-118.
 4. Geimer, S., Belicová, A., Legen, J., Sláviková, S., Herrmann, R. G., & Krajčovič, J. (2009). Transcriptome analysis of the Euglena gracilis plastid chromosome. Current genetics55(4), 425-438.
 5. Nagy, M., Križková, L., Mučaji, P., Kontšeková, Z., Šeršeň, F., & Krajčovič, J. (2009). Antimutagenic activity and radical scavenging activity of water infusions and phenolics from Ligustrum plants leaves. Molecules14(1), 509-518.
 6. Vesteg, M., Vacula, R., & Krajčovič, J. (2009). On the origin of chloroplasts, import mechanisms of chloroplast-targeted proteins, and loss of photosynthetic ability. Folia microbiologica54(4), 303.
 7. Vesteg, M., Vacula, R., Burey, S., Loeffelhardt, W., Drahovska, H., Martin, W., & Krajčovič, j. (2009). Expression of nucleus‐encoded genes for chloroplast proteins in the flagellate Euglena gracilis. Journal of Eukaryotic Microbiology56(2), 159-166.
 8. Tucci, S., Vacula, R., Krajcovic, J., Proksch, P., & Martin, W. (2010). Variability of wax ester fermentation in natural and bleached Euglena gracilis strains in response to oxygen and the elongase inhibitor flufenacet. Journal of Eukaryotic Microbiology57(1), 63-69.
 9. Vesteg, M.,  Vacula, R., Steiner, J. M., Mateášiková, B., Löffelhardt, W., Brejová, B., & Krajčovič, J. (2010). A possible role for short introns in the acquisition of stroma-targeting peptides in the flagellate Euglena gracilis. DNA research17(4), 223-231.
 10. Vesteg, M., & Krajčovič, J. (2011). The falsifiability of the models for the origin of eukaryotes. Current genetics57(6), 367-390.
 11. Mateášiková‐Kováčová, B., Vesteg, M., Drahovská, H., Záhonová, K., Vacula, R., & Krajčovič, J. (2012). Nucleus‐encoded mRNA s for Chloroplast Proteins GapA, PetA, and PsbO are Trans‐spliced in the Flagellate Euglena gracilis Irrespective of Light and Plastid Function. Journal of Eukaryotic Microbiology59(6), 651-653.
 12. Vesteg, M., Šándorová, Z., & Krajčovič, J. (2012). Selective forces for the origin of spliceosomes. Journal of molecular evolution74(3-4), 226-231.
 13. Záhonová, K., Hadariová, L., Vacula, R., Yurchenko, V., Eliáš, M., Krajčovič, J., & Vesteg, M. (2014). A small portion of plastid transcripts is polyadenylated in the flagellate Euglena gracilis. FEBS letters588(5), 783-788.
 14. Krnáčová, K., Rýdlová, I., Vinarčíková, M., Krajčovič, J., Vesteg, M., & Horváth, A. (2015). Characterization of oxidative phosphorylation enzymes in Euglena gracilis and its white mutant strain WgmZOflL. FEBS letters589(6), 687-694.
 15. Krajčovič, J., Vesteg, M., & Schwartzbach, S. D. (2015). Euglenoid flagellates: a multifaceted biotechnology platform. Journal of biotechnology202, 135-145.
 16. Hadariová, L., Vesteg, M., Birčák, E., Schwartzbach, S. D., & Krajčovič, J. (2017). An intact plastid genome is essential for the survival of colorless Euglena longa but not Euglena gracilis. Current genetics63(2), 331-341.
 17. Krchňáková, Z., Krajčovič, J., & Vesteg, M. (2017). On the possibility of an early evolutionary origin for the spliced leader trans-splicing. Journal of molecular evolution85(1), 37-45.
 18. Hadariová, L., Vesteg, M., Hampl, V., & Krajčovič, J. (2018). Reductive evolution of chloroplasts in non-photosynthetic plants, algae and protists. Current genetics64(2), 365-387.
 19. Záhonová, K., Füssy, Z., Birčák, E., Vanclová, A. M. N., Klimeš, V., Vesteg, M., Krajčovič, J., Oborník, M., & Eliáš, M. (2018). Peculiar features of the plastids of the colourless alga Euglena longa and photosynthetic euglenophytes unveiled by transcriptome analyses. Scientific reports8(1), 1-15.>
 20. Paolacci, S., Borrelli, A., Stuppia, L., Campanile, F. C., Dallavilla, T., Krajčovič, J., Veselenyiová, D., & Bertelli, M. (2019). Mendelian obesity, molecular pathways and pharmacological therapies: a review. Eur Rev Med Pharmacol Sci23(3), 1357-78.
 21. Vesteg, M., Hadariová, L., Horváth, A., Estraño, C. E., Schwartzbach, S. D., & Krajčovič, J. (2019). Comparative molecular cell biology of phototrophic euglenids and parasitic trypanosomatids sheds light on the ancestor of Euglenozoa. Biological Reviews94(5), 1701-1721.
sk_SKSlovak