Magisterské štúdium

Oddelenie biológie

Garant študijného programu: prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.

Profil absolventa magisterského štúdia:

Absolventi magisterského študijného programu Aplikovaná biológia dokážu riešiť problémy biologického výskumu, praktické úlohy aplikovanej biológie, má poznatky a zručnosti v metódach výskumu živých systémov na rôznych úrovniach ich organizácie (molekula, bunka, organizmus, populácia, ekosystém). V rámci študijného programu získajú potrebné teoretické i praktické poznatky, skúsenosti a návyky, ktoré im umožnia pochopiť podstatné fakty, princípy a teórie v biológii, poznať súvislosti medzi biológiu a ďalšími prírodovednými odbormi, dokázať interdisciplinárne skúmať a poznávať podstatu prírodných technických i spoločenských procesov prebiehajúcich okolo nás. Absolventi sú schopní tvoriť projekty, a úspešne ich realizovať v praxi. Po ukončení magisterského štúdia môže absolvent študijného programu Aplikovaná biológia pokračovať v doktorandskom štúdiu v odbore biológia.

Učebný plán pre magisterský študijný program

Informačné listy magisterského študijného programu

sk_SKSlovak