Mgr. Patrícia Marková

Oddelenie biológie

doktorand (2. ročník)

Téma práce: Vplyv poškodení plastidov a absencie stigmy v mutantoch bičíkovca Euglena gracilis na ich motilitu,

školiteľ: prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.

Zameranie: molekulárna biológia, otázky pôvodu a evolúcie eukaryotických buniek, Euglena gracilis

Vedenie prác (obhájené):

Bakalárske 0;

Účasť na riešení vedecko-výskumných projektov:

  • FPPV-34-2021 – získanie interného grantu
  • 2020/2021 – Interreg U405
  • VEGA 1/0552/22 Charakterizácia mikrobiálnych spoločenstiev kolonizujúcich vybrané extrémne biotopy jadrových zariadení a ich využitie v bioremediáciách (spoluriešiteľ)
  • Vega  1/0694/21 (2020-2024) vedúci J. Krajčovič, Vplyv intra- a extracelulárnych faktorov na metabolizmus a motilitu euglenoidných bičíkovcov (spoluriešiteľ)

Publikácie:

  1. Machalová, L., Marková, P., Raabová, L. Adamcová, V., Valica, M. Horník, M. 2020. Bioaccumulation of Co and Cs by cyanobacteria Synechococcus bigranulatus from aqueous solutions. In: Aplikované prírodné vedy Bioanalytika / Martin Valica. 1. vyd.  Trnava : Fakulta prírodných vied, 2020. -ISBN 978-80-572-0095-6, s. 64-71.
  2. Marková, P., Raabová L., 2020.Identification of cyanobacteria from the cooling towers, the Bohunice nuclear power plant . In: Aplikované prírodné vedy 2020 : zborník prác : Celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia : zborník prác : Celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia / Martin Valica. 1. vyd. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. ISBN 978-80-572-0094-9, s. 154-155.
  3. Marková P., Vešelényiová, D., Krajčovič, J. 2021. Influence of plastid damage and absence of stigma in Euglena gracilis mutants on their motility. In: Aplikované prírodné vedy 2021 : zborník prác : zborník prác / Martin Valica. 1. vyd. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2021. ISBN 978-80-572-0165-6, s. 130-132.
  4. Marková P., Raabová L., 2020.Morphological identification of cyanobacteria from the cooling towers, The Bohunice Nuclear Power Plant = Morfologická identifikácia cyanobaktérií chladiacich veží elektrárne Jaslovské Bohunice. In: Applied Natural Sciences : A Young Scientists Journal : A Young Scientists Journal / Jozef Sokol, Miroslav Ondrejovič, Daniela Chmelová. 1. vyd. Brno : Výzkumný ústav pivovařský a sladařský, 2020. ISBN 978-80-86576-93-0, s. 3-38.
sk_SKSlovak