Mgr. Renáta Kozáčiková

Katedra biológie

doktorand (2. ročník)

Téma práce: Štúdium genetických variantov asociaovaných s paradontitídou a asociácia s mikrobiómom paradontu

školiteľ: RNDr. Michal Konečný, PhD.

Zameranie: molekulárna biológia, dentálne ochorenia, genetické markery, DNA varianty, paropatogénne baktérie

Vedenie prác (obhájené):

Bakalárske 0;

Účasť na riešení vedecko-výskumných projektov:

Spolupráca doma  a v zahraničí:

Publikácie:

  1. Kozáčiková, R. – Vešelényiová, D. – Krajčovič, J. (2020) Indukcia vzniku bielych mutantov Euglena gracilis pomocou dlhodobého ovplyvňovania ofloxacínom. In:  Zborník prác Celoslovenská študentská vedecká konferencia. Aplikované prírodné vedy 2020. 2020, s. 48-53
  2. Kozáčiková, R. – Vešelényiová, D. – Krajčovič, J. (2021) Indukcia nových mutantných buniek bičíkovca Euglena gracilis a štúdium degradácie plastidového genómu. In:  Zborník prác Celoslovenská študentská vedecká konferencia. Aplikované prírodné vedy 2021. 2021, s. 22-26 
sk_SKSlovak