Mgr. Renáta Kozáčiková

Oddelenie biológie

doktorand (2. ročník)

Téma práce: Štúdium genetických variantov asociaovaných s paradontitídou a asociácia s mikrobiómom paradontu

školiteľ: RNDr. Michal Konečný, PhD.

Zameranie: molekulárna biológia, dentálne ochorenia, genetické markery, DNA varianty, paropatogénne baktérie

Vedenie prác (obhájené):

Bakalárske 0;

Účasť na riešení vedecko-výskumných projektov:

Spolupráca doma  a v zahraničí:

Publikácie:

 1. Kozáčiková, R. – Vešelényiová, D. – Krajčovič, J. (2020) Indukcia vzniku bielych mutantov Euglena gracilis pomocou dlhodobého ovplyvňovania ofloxacínom. In:  Zborník prác Celoslovenská študentská vedecká konferencia. Aplikované prírodné vedy 2020. 2020, s. 48-53
 2. Kozáčiková, R. – Vešelényiová, D. – Krajčovič, J. (2021) Indukcia nových mutantných buniek bičíkovca Euglena gracilis a štúdium degradácie plastidového genómu. In:  Zborník prác Celoslovenská študentská vedecká konferencia. Aplikované prírodné vedy 2021. 2021, s. 22-26.
 3. Renáta Kozáčiková, Dominika Vešelényiová, Juraj Krajčovič, (2021). Preparation of new white mutants of Euglena gracilis and their characterization using microscopy and molecular-biological methods = Príprava nových bielych mutantov bičíkovca Euglena gracilis a ich charakterizovanie pomocou mikroskopie a molekulárno-biologickými metódami. In: Applied Natural Sciences : A Young Scientists Journal : A Young Scientists Journal / Jozef Sokol, Daniela Chmelová, Miroslav Ondrejovič. – 1. vyd. – Brno : Výzkumný ústav pivovařský a sladařský, 2021. – ISBN 978-80-86576-96-1, s. 23-24.
 4. Gabriela Krasňanská, Lenka Wachsmannová, Marián Baldovič, V. Eliaš, Renáta Kozáčiková, Gabriela Bľandová, Michaela Mrkvová, Róbert Ostró, Mária Andrejková, Michal Konečný, (2022). Masívne paralelné sekvenovanie u pacientov s primárnymi imunodeficienciami: porovnanie prístupov CES a WES. In: 32. Izakovičov memoriál : Odborný program a abstrakty. – Bratislava : Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky SLS. – ISBN 978-80-974233-2-2, s. 27-27.
 5. Gabriela Bľandová, Andrea Patlevičová, Renáta Kozáčiková, V. Eliaš, Gabriela Krasňanská, Július Hodosy, Lenka Wachsmannová, Michal Konečný, Vanda Repiská, Marián Baldovič, (2022). Štúdium asociácie variability mitochondriálnej DNA a rizika ochorenia COVID-19 v slovenskej populácii. In: 32. Izakovičov memoriál / [bez zostavovateľa]. – 1. vyd. – Bratislava : Medirex Group Academy, 2022. – ISBN 978-80-974233-2-2, s. 21-21.
 6. Renáta Kozáčiková, Lenka Wachsmannová, V. Eliaš, Gabriela Krasňanská, Gabriela Bľandová, Marián Baldovič, Eva Kovaľová, Juraj Krajčovič, Michal Konečný, (2022) .Štúdium asociácie zápalových markerov pri parodontitíde s autoimunitnými ochoreniami. In: 32. Izakovičov memoriál : Odborný program a abstrakty : Odborný program a abstrakty / neznáme. – 1. vyd. – Bratislava : Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky SLS, 2022. – ISBN 978-80-974233-2-2, s. [1-2].
 7. Renáta Kozáčiková, Michal Konečný, Juraj Krajčovič. (2022). The study of genetics variants associated with periodontitis and association with periodontal microbiome. In: Aplikované prírodné vedy 2022 : sekcia doktorandov : zborník prác : zborník prác / Martin Valica ; recenzenti: Anita Andicsova Eckstein, Ján Kraic. – 1. vyd. – Trnava : Fakulta prírodných vied, 2022. – ISBN 978-80-572-0242-4 (online), s. 50-55.
 8. Gabriela Krasňanská, Zuzana Liščinská, Lenka Wachsmannová, Gabriela Bľandová, Renáta Kozáčiková, V. Eliaš, Marián Baldovič, Michal Konečný, (2023). Genetika kolagenopatií a asociácia s parodontitídou = Genetics of collagenopathies and its association with periodontitis. In: Efektívny manažment parodontológie v modernej privátnej praxi 2023 / Lucia Hudáková, Eva Kovaľová, Vladimír Javorka. – 1. vyd. – Prešov : Fakulta zdravotníckych odborov, 2023. – ISBN 978-80-555-3077-2, s. 88-102.
 9. Renáta Kozáčiková, Michal Konečný, Lenka Wachsmannová, V. Eliaš, Gabriela Krasňanská, Gabriela Bľandová, Marián Baldovič, Zuzana Gerši, Eva Kovaľová, (2023). Vplyv genetických a epigenetických faktorov na ochorenie parodontitídy = Influence of genetic and epigenetic factors on periodontitis. In: Efektívny manažment parodontológie v modernej privátnej praxi 2023 / Lucia Hudáková, Eva Kovaľová, Vladimír Javorka. – 1. vyd. – Prešov : Fakulta zdravotníckych odborov, 2023. – ISBN 978-80-555-3077-2, s. 75-87.
 10. Lenka Wachsmannová, Silvia Dulanská, Gabriela Krasňanská, Renáta Kozáčiková, V. Eliaš, Michal Konečný, (2023). Mikrobióm a jeho úloha v patogenéze kolorektálneho karcinómu a orálnych ochorení [print] = The microbiome and its function in the pathogenesis of colorectal cancer and oral diseases. In: Efektívny manažment parodontológie v modernej privátnej praxi 2023 / Lucia Hudáková, Eva Kovaľová, Vladimír Javorka. – 1. vyd. – Prešov : Fakulta zdravotníckych odborov, 2023. – ISBN 978-80-555-3077-2, s. 62-74.
 11. Bľandová Gabriela – Kozáčiková Renáta – Eliáš Vladimír – Krasňanská Gabriela – Wachsmannová Lenka – Konečný Michal – Repiská Vanda – Baldovič Marián. (2023). Varianty motochondriálnej DNA ako potenciálne rizikové faktory pre rozvoj parodontitídy = Mitochondrial DNA variants as potential risk factors for the progress of periodontitits. In: Efektívny manažment parodontológie v modernej privátnej praxi 2023 / Lucia Hudáková, Eva Kovaľová, Vladimír Javorka. – 1. vyd. – Prešov : Fakulta zdravotníckych odborov, 2023. – ISBN 978-80-555-3077-2, s. 103-111.
sk_SKSlovak