Mgr. Vanessa Gelanová

Oddelenie biológie

doktorand (1. ročník)

Téma práce: Funkčná analýza génov pre kalpaíny u zástupcov skupiny Euglenoidov

školiteľ: prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.

Konzultant: Mgr. Dominika Vešelényiová, PhD.

Zameranie: Molekulárna biológia, bioinformatika, mikrobiológia, extrémofilné fototrofné mikroorganizmy, analýza kalpaínových génov u bičíkovcov Euglena gracilis Euglena longa

Vedenie prác (obhájené):

Bakalárske 0;

Účasť na riešení vedecko-výskumných projektov:

  • FPPV-57-2024 – vedúci projektu – Štúdium génu pre mitochondriálny kalpaín u bičíkovca Euglena gracilis pomocou metódy CRISPR/Cas9.
  • VEGA1/0694/21 – spoluriešiteľ – Vplyv intra- a extracelulárnych faktorov na metabolizmus  a motilitu euglenoidných bičíkovcov.
  • FPPV-58-2024 – spoluriešiteľ – Analýza expresie meiotických génov u bičíkovca Euglena gracilis.
  • FPV-06-2023 – spoluriešiteľ – Metóda CRISPR/Cas9 – ako nástroj na uľahčenie detekcie produktov meiotických génov v Euglena gracilis.

Spolupráca doma  a v zahraničí:

Publikácie:

  1. Gelanová, V., Hutárová, L. a Vešelényiová, D. 2023. Characterization of cyanobacteria and microscopic algae isolates from cooling towers = Charakterizácia izolátov cyanobaktérií a mikroskopických rias z chladiacich veží. In: Applied Natural Sciences : A Young Scientists Journal 2023 : A Young Scientists Journal 2023 / Daniela Chmelová, Miroslav Ondrejovič. – 1. vyd. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Výzkumný ústav pivovařský a sladařský, 2023, s. 7-8. ISBN 978-80-88613-39-8.
  2. Gelanová, V., Gerši, Z. a Vešelényiová, D. 2023. Identifikácia fototrofných mikroorganizmov izolovaných z chladiacich veží [print, electronic]: Identification of isolates of phototrophic microorganisms from cooling towers. In: Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov : zborník recenzovaných príspevkov / Kristián Fodor, Radoslav Omelka, Vladimíra Mondočková. – 1. vyd. – Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2023, s. 89-94 [print, online]. ISBN 978-80-558-2024-8.
  3. Gelanová, V., Vešelényiová, D., Krajčovič, J., Hutár, P. a Hutárová, L. 2022. Characterization of the newly induced mutants of the flagellate Euglena gracilis [electronic]. In: 51st Jírovec’s Protozoological Days : Conference proceedings : Conference proceedings / Jitka Kučerová. – 1. vyd. – Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2022, s. 48-49.
  4. Gelanová, V. a Hutárová, L. 2022. In silico analýza metalotioneínu u vybraných cyanobaktérií [electronic]. In: Aplikované prírodné vedy 2022 : zborník prác študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia : zborník prác študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia. Martin Valica. – 1. vyd. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2022, s. 64-67 [CD-ROM]. ISBN 978-80-572-0241-7.
  5. Gelanová, V., Vešelényiová, D. a Raabová, L. 2021. Nachádzajú sa v cyanobaktériách enzýmy zapojené do de novo syntézy ektoínu?. In: Aplikované prírodné vedy 2021 : zborník prác [electronic]: zborník prác. Martin Valica. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2021, s. 11-15 [CD-ROM]. ISBN 978-80-572-0165-6.
sk_SKSlovak