Mgr. Vanessa Gelanová

Oddelenie biológie

doktorand (1. ročník)

Téma práce: Funkčná analýza génov pre kalpaíny u zástupcov skupiny Euglenoidov

školiteľ: prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.

Konzultant: Mgr. Dominika Vešelényiová, PhD.

Zameranie:

Vedenie prác (obhájené):

Bakalárske 0;

Účasť na riešení vedecko-výskumných projektov:

Spolupráca doma  a v zahraničí:

Publikácie:

sk_SKSlovak