Prijímacie konanie na akademický rok 2022/2023

Oddelenie biológie

Prijímacie konanie na akademický rok 2022/2023

Vážená uchádzačka, vážený uchádzač,

denná forma štúdia na študijných programoch je vedená prezenčnou metódou. Pri externej forme uskutočňovania študijného programu sú používané rovnaké metódy ako pri dennej forme štúdia. 

Katedra biológie FPV UCM v Trnave poskytuje v akademickom roku 2022/2023 akreditované štúdium v študijných programoch:

 • Bakalárske jednoodborové štúdium (Bc.) – Aplikovaná biológia
 • Magisterské jednoodborové štúdium (Mgr.) – Aplikovaná biológia
 • Doktorandské štúdium (PhD.) denné/externé  – Molekulárna biológia
 • Rigorózne konanie (RNDr.) – Aplikovaná biológia

Termín podania prihlášky: 

 • do 30. apríla 2022 – 1. kolo Bc., Mgr. 
 • do 15. augusta 2022 – 2. kolo Bc., Mgr. len pre akreditované študijné programy výučba v slovenskom jazyku 
 • do 15. júna 2022 – PhD., uchádzači sa prihlasujú na vypísané témy dizertačných prác

Termín konania prijímacej skúšky: bez prijímacej skúšky 

Termín výberového konania na PhD. stupeň štúdia: do 30. júna 2022 

Poplatok za papierovú prihlášku: 25 € bakalárske, inžinierske, magisterské a doktorandské štúdium 

Poplatok za elektronickú prihlášku: 20 € bakalárske, inžinierske, magisterské a doktorandské štúdium 

 • Banka: Štátna pokladnica 
 • Účet: IBAN SK5981800000007000071919 
 • Variabilný symbol: 12107 
 • Konštantný symbol: 0308 
 • Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky 
 • SWIFT: SPSRSKBX 

Prihlášku možno podať:

a) poštou na adresu fakulty: FPV UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava 

b) osobne: v podateľni UCM v Trnave (Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava) 

c) elektronicky: https://www.ucm.sk/sk/elektronicka-prihlaska/ 

Vyplnenú elektronickú prihlášku je uchádzač povinný vytlačiť, podpísať a spolu požadovanými dokladmi odoslať na fakultu. Uchádzač o štúdium v AR 2022/2023 registruje prihlášku elektronicky cez AIS2 na webovom sídle UCM, kde nahrá aj všetky povinné prílohy.

Viac informácií nájdete tu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk_SKSlovak