prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.

Oddelenie biológie

Vedúci Oddelenia biológie

vysokoškolský učiteľ

Vedecko-pedagogická charakteristika – stiahni PDF

Vedecké a pedagogické hodnosti:

 • 1986 – Mgr. odbor Biochémia, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta
 • 1986 – RNDr.
 • 1999 – PhD. odbor Molekulárna biológia, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta
 • 2002 – Vedecký kvalifikačný stupeň IIa
 • 2008 – Docent (v študijnom odbore 4.2.1 Biológia), Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied
 • 2015 – Profesor (v študijnom odbore 4.2.1 Biológia), Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied

Pracovisko:

 • 2001 – doteraz: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied, Katedra biotechnológií – aktuálna pracovná pozícia: profesor na funkčnom mieste profesora v študijnom odbore biotechnológie
 • 1987 – doteraz: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany – vedecký pracovník
 • 2001 – 2013: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra botaniky a genetiky – asistent

Študijné pobyty

 • 1988: Elita Povolžia, Saratov, ZSSR (in vitro kultúry pšenice a jačmeňa)
 • 1990: Biofyzikálny ústav ČSAV, Brno, Česká republika (metóda hybridizácie DNA, RFLP)
 • 1990: Biological Research Center, Szeged, Maďarsko (metódy molekulárnej biológie rastlín)
 • 1990-1991: Univerzita Karlova, Fakulta prírodných vied, Katedra fyziológie rastlín, Praha (postgraduálny kurz kultúr in vitro rastlín)
 • 1993: Technische Universität München, Lehrstuhl für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung, Freising-Weihenstephan, Nemecko (metódy lokalizácie a mapovania génov, molekulárne šľachtenie rastlín)
 • 1996: Agricultural Biotechnological Center, Gödöllo, Maďarsko (metódy bunkovej a molekulárnej biológie rastlín)
 • 1997-1999: Università Degli Studi di Udine, Taliansko (genetické transformácie jačmeňa, pracovné pobyty v rámci projektu EÚ INCO-Copernicus)
 • 2000: Cornell University, University of Illinois, Iowa State University – po získaní Cochranovho štipendia, USA (biotechnológie rastlín, GMO)

Hlavné oblasti vedeckého záujmu:

Vedenie prác (vedené/obhájené):

Bakalárske 2/5 ; Diplomové 0/8 ; Doktorandské 1/12

Členstvo vo vedeckých orgánoch, v odborových, habilitačných a inauguračných komisiách, vo vedeckých časopisoch:

Redakčné rady časopisov:

 • Czech Journal of Genetics and Plant Breeding (WoS, SCOPUS), Agriculture (SCOPUS), Nova Biotechnologica et Chimica (SCOPUS)

Odborné rady a spoločnosti (aj minulé):

 • Rada pre prírodné vedy APVV
 • Rada pre pôdohospodárske vedy APVV,
 • Komisia pre biologickú bezpečnosť (MŽP SR),
 • Národná odborná vedecká skupina pre geneticky modifikované organizmy (MPaRV SR),
 • Stály výbor European Science Foundation pre Life, Earth and Environmental Sciences (ESF-LESC),
 • Riadiaci výbor Pannonian Plant Biotechnology Association,
 • Riadiaci výbor programu COST 860 a COST 870,
 • Riadiaci výbor projektu UNEP-GEF „Podpora implementacie biologickej bezpečnosti do slovenskej legislatívy“,
 • Zbor expertov Komisie pre biologickú bezpečnosť (MŽP SR),
 • Predseda Odboru rastlinnej výroby SAPV,
 • Biotechnologická spoločnosť

Vedecké rady (aj minulé členstvá):

 • UCM v Trnave, FPV UCM v Trnave,
 • VÚEPP Bratislava,
 • SCPV Nitra,
 • VÚRV Piešťany,
 • CVRV Piešťany,
 • FPV UKF v Nitre,
 • ÚGBR SAV v Nitre,
 • ZVÚ v Kroměříži

Účasť na riešení vedecko-výskumných projektov za posledné roky:

 • 17 koordinovaných výskumných projektov (štátne programy VaV, rezortné projekty VaV, APVT/APVV, OPVaV, cezhraničná spolupráca SK/HU)
 • Účasť na riešení vyššie uvedených projektov a ďalších národných a medzinárodných (INCO-Copernicus, COST, SK/AT) projektov a projektov zadaných odberateľmi (Monsanto, Pioneer, Syngenta, SES Vanderhave, Limagrain, PSA a ďalšími)
 • 313011W112 Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti (OPII)
 • INTERREG SK-AT- SKATB303 Identifikácia a autentifikácia regionálnej produkcie ovocia
 • APVV-18-0005 Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni
 • APVV-16-0051 Zlepšenie kvality oleja nepotravinárskych plodín
 • APVV-16-0026 Metagenomický prístup identifikácie a charakterizácie vírusových ochorení pri vybratých druhoch liečivých rastlín

Spolupráca v zahraničí:

 • INRAE, Univ. Bordeaux, UMR BFP, 33140, Villenave d’Ornon, France
 • Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, Center of Plant Protection and Biotechnology, Moncada, Spain
 • DLR Rheinpfalz, Institute of Plant Protection, Neustadt an der Weinstrasse, Germany
 • Department of Biochemistry, Molecular Biology, Entomology and Plant Pathology, Mississippi State University, Mississippi State, 39762, USA

Vybrané publikácie:

 1. Mihálik, D., Gubišová, M., Kraic, J., Hudcovicová, M., Havrlentová, M., Moravčíková, J., … & Matušíková, I. (2017). Introduction of a synthetic Thermococcus-derived α-amlyase gene into barley genome for increased enzyme thermostability in grains. Electronic Journal of Biotechnology, 30, 1-5.
 2. Kraic, J., Mihálik, D., Klčová, L., Gubišová, M., Klempová, T., Hudcovicová, M., … & Čertík, M. (2018). Progress in the genetic engineering of cereals to produce essential polyunsaturated fatty acids. Journal of biotechnology, 284, 115-122
 3. Tomašechová, J., Hančinský, R., Predajňa, L., Kraic, J., Mihálik, D., Šoltys, K., … & Glasa, M. (2019). High-throughput sequencing reveals bell pepper endornavirus infection in pepper (Capsicum annum) in Slovakia and enables its further molecular characterization. Plants, 9(1), 41.
 4. Mihalik, D., Lančaričová, A., Mrkvova, M., Kaňuková, Š., Moravčíková, J., Glasa, M., … & Kraic, J. (2020). Diacylglycerol acetyltransferase gene isolated from Euonymus europaeus L. altered lipid metabolism in transgenic plant towards the production of acetylated triacylglycerols. Life, 10(9), 205.
 5. Kaňuková, Š., Mrkvová, M., Mihálik, D., & Kraic, J. (2020). Procedures for DNA extraction from opium poppy (Papaver somniferum L.) and poppy seed-containing products. Foods, 9(10), 1429.
 6. Sák, M., Dokupilová, I., Kaňuková, Š., Mrkvová, M., Mihálik, D., Hauptvogel, P., & Kraic, J. (2021). Biotic and abiotic elicitors of stilbenes production in Vitis vinifera L. cell culture. Plants, 10(3), 490. 490.
 7. Havrlentová, M., Ondreičková, K., Hozlár, P., Gregusová, V., Mihálik, D., & Kraic, J. (2021). Formation of potential heterotic groups of oat using variation at microsatellite loci. Plants, 10(11), 2462.
 8. Mrkvová, M., Hančinský, R., Grešíková, S., Kaňuková, Š., Barilla, J., Glasa, M.,…Kraic., J. & Mihálik, D. (2022). Evaluation of new polyclonal antibody developed for serological diagnostics of tomato mosaic virus. Viruses, 14(6), 1331.

sk_SKSlovak