prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.

Katedra biológie

Vedúci Katedry biológie

vysokoškolský pedagóg

Vedecko-pedagogická charakteristika – stiahni PDF

Vedecké a pedagogické hodnosti:

 • 1986 – Mgr. odbor Biochémia, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta
 • 1986 – RNDr.
 • 1999 – PhD. odbor Molekulárna biológia, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta
 • 2002 – Vedecký kvalifikačný stupeň IIa
 • 2008 – Docent (v študijnom odbore 4.2.1 Biológia), Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied
 • 2015 – Profesor (v študijnom odbore 4.2.1 Biológia), Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied

Pracovisko:

 • 2001 – doteraz: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied, Katedra biotechnológií – aktuálna pracovná pozícia: profesor na funkčnom mieste profesora v študijnom odbore biotechnológie
 • 1987 – doteraz: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany – vedecký pracovník
 • 2001 – 2013: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra botaniky a genetiky – asistent

Študijné pobyty

 • 1988: Elita Povolžia, Saratov, ZSSR (in vitro kultúry pšenice a jačmeňa)
 • 1990: Biofyzikálny ústav ČSAV, Brno, Česká republika (metóda hybridizácie DNA, RFLP)
 • 1990: Biological Research Center, Szeged, Maďarsko (metódy molekulárnej biológie rastlín)
 • 1990-1991: Univerzita Karlova, Fakulta prírodných vied, Katedra fyziológie rastlín, Praha (postgraduálny kurz kultúr in vitro rastlín)
 • 1993: Technische Universität München, Lehrstuhl für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung, Freising-Weihenstephan, Nemecko (metódy lokalizácie a mapovania génov, molekulárne šľachtenie rastlín)
 • 1996: Agricultural Biotechnological Center, Gödöllo, Maďarsko (metódy bunkovej a molekulárnej biológie rastlín)
 • 1997-1999: Università Degli Studi di Udine, Taliansko (genetické transformácie jačmeňa, pracovné pobyty v rámci projektu EÚ INCO-Copernicus)
 • 2000: Cornell University, University of Illinois, Iowa State University – po získaní Cochranovho štipendia, USA (biotechnológie rastlín, GMO)

Hlavné oblasti vedeckého záujmu:

Vedenie prác (vedené/obhájené):

Bakalárske 2/5 ; Diplomové 0/8 ; Doktorandské 1/12

Členstvo vo vedeckých orgánoch, v odborových, habilitačných a inauguračných komisiách, vo vedeckých časopisoch:

Redakčné rady časopisov:

 • Czech Journal of Genetics and Plant Breeding (WoS, SCOPUS), Agriculture (SCOPUS), Nova Biotechnologica et Chimica (SCOPUS)

Odborné rady a spoločnosti (aj minulé):

 • Rada pre prírodné vedy APVV
 • Rada pre pôdohospodárske vedy APVV,
 • Komisia pre biologickú bezpečnosť (MŽP SR),
 • Národná odborná vedecká skupina pre geneticky modifikované organizmy (MPaRV SR),
 • Stály výbor European Science Foundation pre Life, Earth and Environmental Sciences (ESF-LESC),
 • Riadiaci výbor Pannonian Plant Biotechnology Association,
 • Riadiaci výbor programu COST 860 a COST 870,
 • Riadiaci výbor projektu UNEP-GEF „Podpora implementacie biologickej bezpečnosti do slovenskej legislatívy“,
 • Zbor expertov Komisie pre biologickú bezpečnosť (MŽP SR),
 • Predseda Odboru rastlinnej výroby SAPV,
 • Biotechnologická spoločnosť

Vedecké rady (aj minulé členstvá):

 • UCM v Trnave, FPV UCM v Trnave,
 • VÚEPP Bratislava,
 • SCPV Nitra,
 • VÚRV Piešťany,
 • CVRV Piešťany,
 • FPV UKF v Nitre,
 • ÚGBR SAV v Nitre,
 • ZVÚ v Kroměříži

Účasť na riešení vedecko-výskumných projektov za posledné roky:

 • 17 koordinovaných výskumných projektov (štátne programy VaV, rezortné projekty VaV, APVT/APVV, OPVaV, cezhraničná spolupráca SK/HU)
 • Účasť na riešení vyššie uvedených projektov a ďalších národných a medzinárodných (INCO-Copernicus, COST, SK/AT) projektov a projektov zadaných odberateľmi (Monsanto, Pioneer, Syngenta, SES Vanderhave, Limagrain, PSA a ďalšími)
 • 313011W112 Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti (OPII)
 • INTERREG SK-AT- SKATB303 Identifikácia a autentifikácia regionálnej produkcie ovocia
 • APVV-18-0005 Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni
 • APVV-16-0051 Zlepšenie kvality oleja nepotravinárskych plodín
 • APVV-16-0026 Metagenomický prístup identifikácie a charakterizácie vírusových ochorení pri vybratých druhoch liečivých rastlín

Spolupráca v zahraničí:

 • INRAE, Univ. Bordeaux, UMR BFP, 33140, Villenave d’Ornon, France
 • Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, Center of Plant Protection and Biotechnology, Moncada, Spain
 • DLR Rheinpfalz, Institute of Plant Protection, Neustadt an der Weinstrasse, Germany
 • Department of Biochemistry, Molecular Biology, Entomology and Plant Pathology, Mississippi State University, Mississippi State, 39762, USA

Vybrané publikácie:

 1. Mihalik, D.; Gubisova, M.; Kraic, J.; Hudcovicova, M.; Havrlentova, M.; Moravcikova, J.; Glasa, M.; Matusikova, I.: Introduction of a synthetic Thermococcus-derived alpha-amlyase gene into barley genome for increased enzyme thermostability in grains. ELECTRONIC JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, 2017, 30, 1-5.
 2. Kraic, J.; Mihalik, D.; Klcova, L.; Gubisova, M.; Klempova, T.; Hudcovicova, M.; Ondreickova, K.; Mrkvova, M.; Havrlentova, M.; Gubis, J.; Certik, M.: Progress in the genetic engineering of cereals to produce essential polyunsaturated fatty acids JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, 2018, 284, 115-122.
 3. Tomasechova, J.; Hancinsky, R.; Predajna, L.; Kraic, J.; Mihalik, D.; Soltys, K.; Vavrova, S.; Bohmer, M.; Sabanadzovic, S.; Glasa, M.: HighThroughput Sequencing Reveals Bell Pepper Endornavirus Infection in Pepper (Capsicum annum) in Slovakia and Enables Its Further Molecular Characterization. PLANTS-BASEL, 2020, 9, 41.
 4. Mihalik, D.; Lancaricova, A.; Mrkvova, M.; Kanukova, S.; Moravcikova, J.; Glasa, M.; Subr, Z.; Predajna, L.; Hancinsky, R.; Gresikova, S.; Havrlentova, M.; Hauptvogel, P.; Kraic, J.: Diacylglycerol Acetyltransferase Gene Isolated from Euonymus europaeus L. Altered Lipid Metabolism in Transgenic Plant towards the Production of Acetylated Triacylglycerols. LIFE-BASEL, 2020, 10, 205.
 5. Kanukova, S.; Mrkvova, M.; Mihalik, D.; Kraic, J.: Procedures for DNA Extraction from Opium Poppy (Papaver somniferum L.) and Poppy Seed-Containing Products. FOODS, 2020, 9, 1429.
 6. Sák, M.: Dokupilová, I.; Kaňuková, Š.; Mrkvová, M.; Mihálik, D.; Hauptvogel, P.; Kraic, J.: Biotic and Abiotic Elicitors of Stilbenes Production in Vitis vinifera L. Cell Culture. PLANTS, 2021, 10, 490.
 7. Havrlentová, M.; Ondreičková, K.; Hozlár, P.; Gregusová, V.; Mihálik, D.; Kraic, J. Formation of Potential Heterotic Groups of Oat Using Variation at Microsatellite Loci. Plants, 2021, 10, 2462.
 8. Mrkvová, M.; Hančinský, R.; Grešíková, S.; Kaňuková, Š.; Barilla, J.; Glasa, M.; Hauptvogel, P.; Kraic, J.; Mihálik, D. Evaluation of New Polyclonal Antibody Developed for Serological Diagnostics of Tomato Mosaic Virus. Viruses 2022, 14, 1331.

sk_SKSlovak