RNDr. Michaela Mrkvová, PhD.

Oddelenie biológie

vysokoškolský učiteľ

Vedecko-pedagogická charakteristika – stiahni PDF

Tituly, hodnosti:

 • 2013 –  Bc. v odbore Biológia, Katedra botaniky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • 2015 –  Mgr. v odbore Biológia, Katedra botaniky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • 2019 – RNDr. v odbore Aplikovaná biológia, Katedra biológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave
 • 2019 – PhD. v odbore Molekulárna biológia, Katedra biológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave
 • 2022 – vedecko kvalifikačný stupeň IIa

Pracovisko:

 • 2019 – doteraz Odborný asistent, Katedra biológie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta prírodných vied, Trnava

Hlavné oblasti vedeckého záujmu: štúdium rastlinných vírusov poľnohospodársky významných plodín, molekulárna biológia rastlinných fytopatogénov (detekcie rastlinných vírusov na genomickej a proteomickej úrovni)

Vedenie prác (obhájené):

Bakalárske 1; Diplomové 1; Rigorózne 0; Doktorandské 0

Členstvo v skúšobných komisiách:

 • Tajomník komisie pre RNDr. a PhD. ŠS pre študijný program Aplikovaná a Molekulárna biológia.

Účasť na riešení vedecko-výskumných projektov za posledné roky:

 • Projekt OP Integrovaná infraštruktúra: Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, (spoluriešiteľ)
 • APVV-20-0015: Moderné “omics” postupy ako efektívne nástroje pre identifikáciu a charakterizáciu vírusových patogénov strukovín (spoluriešiteľ)
 • VEGA 1/0694/21: Vplyv intra- a extracelulárnych faktorov na metabolizmus a motilitu euglenoidných bíčíkovcov (spoluriešiteľ)
 • Projekt OP Integrovaná infraštruktúra: Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít (spoluriešiteľ)
 • APVV-18-0420 – Biotechnologická príprava bioplastov na báze PHA s programovaným uvoľňovaním biopolyméru a možnosti jeho využitia
 • FPV-03-2018 – Molekulárna diagnostika významných vírusových ochorení rajčiaka jedlého
 • FPV-63-2020 – Selekcia rastlín čeľade bôbovité (Fabaceae) na suchovzdornosť

Spolupráca doma a v zahraničí:

 • V rámci riešenia projektov spolupráca s Výskumným ústavom rastlinnej výroby v Piešťanoch (doc. Mgr. Daniel Mihálik, PhD.) a Virologickým ústavom Slovenskej akadémie vied (Ing. Miroslav Glasa, DrSc.)

Ocenenia:

 • Získanie titulu Zlatý kosák za metodickú príručku – Stanovenie vírusu mozaiky rajčiaka jedlého v súťaži exponátov na Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2015 v Nitre.

Vybrané publikácie

 1. Sihelská, N., Predajňa, L., Nagyová, A., Šoltys, K., Budiš, J., Gubiš, J., Mrkvová, M., Kraic, J., Mihálik, D., Glasa, M. (2016). Detection and molecular characterization of Slovak tomato isolates belonging to two recombinant strains of potato virus Y. Acta Virol, 60(4), 347-353.
 2. Sihelská, N., Vozárová, Z., Predajňa, L., Šoltys, K., Hudcovicová, M., Mihálik, D., Kraic, J., Mrkvová, M., Kúdela, O., Glasa, M. (2017). Experimental infection of different tomato genotypes with Tomato mosaic virus led to a low viral population heterogeneity in the capsid protein encoding region. The plant pathology journal, 33(5), 508.
 3. Némethy, M., Mihálik, D., Steifetten, Ø., Rošteková, V., Mrkvová, M., Janiga, M., & Kraic, J. (2018). Genetic differentiation between local populations of Ips typographus in the high Tatra Mountains range. Scandinavian Journal of Forest Research, 33(3), 215-221.
 4. Kraic, J., Mihálik, D., Klčová, L., Gubišová, M., Klempová, T., Hudcovicová, M., Ondreičková, K., Mrkvová, M., Havrlentová, M., Gubiš, J., Čertík, M. (2018). Progress in the genetic engineering of cereals to produce essential polyunsaturated fatty acids. Journal of biotechnology, 284, 115-122.
 5. Glasa, M., Šoltys, K., Predajňa, L., Sihelská, N., Budiš, J., Mrkvová, M., Kraic, J., Mihalik, D., Belen Ruiz-García, A. B. (2019). High-throughput sequencing of Potato virus M from tomato in Slovakia reveals a divergent variant of the virus. Plant Protection Science, 55(3), 159-166.
 6. Mihálik, D., Lančaričová, A., Mrkvová, M., Kaňuková, Š., Moravčíková, J., Glasa, M., Šubr, Z., Predajňa, L., Hančinský, R., Grešíková, S., Havrlentova, M., Hauptvogel, P., Kraic, J. (2020). Diacylglycerol Acetyltransferase Gene Isolated from Euonymus europaeus L. Altered Lipid Metabolism in Transgenic Plant towards the Production of Acetylated Triacylglycerols. Life, 10(9), 205.
 7. Kaňuková, Š., Mrkvová, M., Mihálik, D., & Kraic, J. (2020). Procedures for DNA Extraction from Opium Poppy (Papaver somniferum L.) and Poppy Seed-Containing Products. Foods, 9(10), 1429.
 8. Hančinský, R., Mihálik, D., Mrkvová, M., Candresse, T., & Glasa, M. (2020). Plant viruses infecting Solanaceae family members in the cultivated and wild environments: A Review. Plants, 9(5), 667.
 9. Glasa, M., Hančinský, R., Šoltys, K., Predajňa, L., Tomašechová, J., Hauptvogel, P., Mrkvova, M., Mihalik, D., Candresse, T. (2021). Molecular characterization of potato virus Y (PVY) using high-throughput sequencing: constraints on full genome reconstructions imposed by mixed infection involving recombinant PVY strains. Plants, 10(4), 753.
 10. Sák, M., Dokupilová, I., Kaňuková, Š., Mrkvová, M., Mihálik, D., Hauptvogel, P., & Kraic, J. (2021). Biotic and Abiotic Elicitors of Stilbenes Production in Vitis vinifera L. Cell Culture. Plants, 10(3), 490.
 11. Mrkvová M., Hančinský R., Predajňa L., Alaxin P., Achs A., Tomašechová J., Šoltys K., Mihálik D., Olmos A, Ruiz-García A.B., Glasa M. (2022). High-Throughput Sequencing Discloses the Cucumber Mosaic Virus (CMV) Diversity in Slovakia and Reveals New Hosts of CMV from the Papaveraceae Family. Plants. 2022; 11(13):1665.
 12. Gregušková, E. K., Mihálik, D., Kraic, J., Mrkvová, M., Sokol, J., Gregor, P., … & Čupr, P. (2022). Genotoxic effects of transboundary pollutants in Pinus mugo in the high mountain habitats. Ecological Indicators, 140, 109009.
 13. Tomašechová, J., Olmos, A., Ruiz-Garcia, A. B., Canales, C., Mrkvová, M., & Glasa, M. (2022). First report of Cucumis melo endornavirus infecting Cucurbitaceae plants in Slovakia. Journal of Plant Pathology, 104(3), 1179-1180.
 14. Hlebová, M., Foltinová, D., Vešelényiová, D., Medo, J., Šramková, Z., Tančinová, D., Mrkvová, M., Hleba, L. (2022). The Vapor Phase of Selected Essential Oils and Their Antifungal Activity In Vitro and In Situ against Penicillium commune, a Common Contaminant of Cheese. Foods, 11(21), 3517.
 15. Mihálik, D., Hančinský, R., Kaňuková, Š., Mrkvová, M., & Kraic, J. (2022). Elicitation of Hyoscyamine Production in Datura stramonium L. Plants Using Tobamoviruses. Plants, 11(23), 3319.
 16. Alaxin, P., Predajňa, L., Achs, A., Šubr, Z., Mrkvová, M., & Glasa, M. (2023). Analysis of Hop Stunt Viroid Diversity in Grapevine (Vitis vinifera L.) in Slovakia: Coexistence of Two Particular Genetic Groups. Pathogens, 12(2), 205.
 17. Mrkvová, M., Achs, A., Alaxin, P., Šubr, Z., Predajňa, L., Zetochová, E., Hauptvogel, P., Šoltys, K., Candresse, T. & Glasa, M. (2023). Phaseolus vulgaris alphaendornavirus-1 is frequent in bean germplasm in Slovakia and shows low molecular variability. Acta virologica, 67, 11484

sk_SKSlovak