RNDr. Zuzana Gerši, PhD.

Oddelenie biológie

vysokoškolský učiteľ

Vedecko-pedagogická charakteristika – stiahni PDF

Tituly, hodnosti:

 • 2012 – Mgr. v odbore Molekulárna biológia, Katedra botaniky a genetiky/Katedra zoológie a antropológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • 2015 – RNDr. v odbore Molekulárna biológia, Katedra botaniky a genetiky/Katedra zoológie a antropológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • 2016 –  PhD. v odbore Molekulárna biológia, Katedra botaniky a genetiky/Katedra zoológie a antropológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Pracovisko:

 • 2019 – doteraz Odborný asistent, Katedra biológie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta prírodných vied, Trnava
 • 2018 – 2019, Katedra ekochémie a rádioekológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave; odborný asistent, tajomník katedry
 • 2016 – 2017 Ústav genetiky a biotechnológií rastlín, Centrum biológie rastlín a biodiverzity, Slovenská akadémia vied, Nitra; vedecký pracovník
 • 2016 –  COST Akcia FA 1306, Univerzita v Tartu, Estónsko

Hlavné oblasti vedeckého záujmu: štúdium vplyvu abiotických faktorov (ťažkých kovov a sucha, nadmerného množstva dusíka v pôde) na obranné mechanizmy vybraných odrôd poľnohospodárskych plodín, molekulárne analýzy obranných mechanizmov rastlín voči abiotickému stresu na proteomickej a genomickej úrovni

Vedenie prác (obhájené):

Bakalárske ; Diplomové ; Rigorózne 0; Doktorandské  

Členstvo vo vedeckých časopisoch:

 • 2018 – súčasnosť: Managing editor pre Nova Biotechnologica et Chimica

Účasť na riešení vedecko-výskumných projektov za posledné roky:

 • 2019-2022VEGA 1/0048/19: Alokácia mechanizmov obrany voči environmentálnym stresom v poľnohospodárskych plodinách (spoluriešiteľ)
 • 2016-2020: APVV-15-0098: Pozitrónová emisná tomografia ako nástroj in vivo štúdia transportu vybraných látok v rastlinách (spoluriešiteľ)
 • 2016-2020: APVV-15-0051: Štúdium vplyvu rôznych nutričných podmienok na akumuláciu toxických elementov v pšenici (spoluriešiteľ)
 • 2017-2019: VEGA: Štúdium funkcie génov dehydrínov z Arabidopsis thaliana pri tolerancii voči vybraným typom abiotického stresu (spoluriešiteľ)
 • 2016-2017: Bilaterálny projekt (SK-PL): Chitinázy a AGPs ako proteíny diverzifikujúce genotypy s vysokou schopnosťou mikrospórovej embryogenézy z ne-embryogénnych plodín (spoluriešiteľ)
 • 2016-2017: Bilaterálny projekt (SAV-PAV): Stresom-indukovaná expresia arabinogalaktanov a obranné proteíny v súvislosti s iniciáciou androgenézy (spoluriešiteľ)
 • 2015-2017 Bilaterálny projekt (SAV-AV ČR):Odpoveď somatických embryí smreka obyčajného na abiotické stresy (spoluriešiteľ)
 • 2016: UGA VIII/3/2016: Vplyv rôznych koncentrácií dusíka na aktivitu génov prolínového cyklu v rastlinách pšenice (zodpovedný riešiteľ)
 • 2015-2017: VEGA 1/0061/15: Molekulárno-biochemické štúdium úlohy chitináz v obrane koreňov sóje fazuľovej voči toxickým účinkom kadmia (spoluriešiteľ)
 • 2015: UGA VIII/7/2015: Detekcia prejavu génov pre chitinázy v pšenici v podmienkach nedostatku vlahy (zodpovedný riešiteľ)
 • 2014: UGA VII/5/2014: Detekcia aktivity chitináz vo vybraných pletivách pšenice letnej v podmienkach sucha navodených aplikáciou 30 % PEG- 6000 (zodpovedný riešiteľ)
 • 2013: UGA VII/20/2013: Zhodnotenie miery tolerancie pšenice voči suchu na základe morfologických a fyziologických analýz (zodpovedný riešiteľ)
 • 2012-2014: VEGA 1/0509/12: Charakterizácia a hodnotenie biologickej diverzity pšenice pre jej využitie v ekologickom poľnohospodárstve (spoluriešiteľ)
 • 2012-2014: KEGA 044UKF-4/2012: Botanický kalendár pre web (spoluriešiteľ)

Spolupráca doma a v zahraničí:

 • Mgr. Lenka Gemperlová, PhD., Laboratórium biologicky aktívnych látok, Ústav experimentálnej botaniky, AV ČR
 • Dr. Ewa Dubas, Oddelenie bunkovej biológie, Inštitút fyziológie rastlín, Poľská akadémia vied

Kurzy a školenia:

 • 2014: Real-Time PCR kurz, Bratislava, SEQme s. r. o.

Ocenenia:

 • 2015 –  Cena rektora UKF za publikačnú činnosť

Vybrané publikácie:

 1. Sojková, J., Zur, I., Gregorová, Z., Zimová, M., Matusikova, I., Mihálik, D., Kraic, J.,  & Moravcikova, J. (2016). In vitro regeneration potential of seven commercial soybean cultivars (Glycine max L.) for use in biotechnology. Nova Biotech. et Chimica15(1), 1-11.
 2. Bardáčová, M., Maglovski, M., Gregorová, Z., Konotop, Y., Horník, M., Moravčíková, J., Krajc, J., Mihálik, D.,  & Matušíková, I. (2016). The activity of cell-wall modifying β-1, 3-glucanases in soybean grown in presence of heavy metals. Nova Biotechnologica et Chimica15(2), 114-121.
 3. Zielinski, K., Gregorová, Z., Zimová, M., Moravčíková, J., Matušíková, I., Žur, I., Krzewska, M., Boszorádová, E., Dubas, E. (2016) Chitinase activity changes under androgenesis-inducing spike pre-treatment in winter rye (Secale cereale L.). Acta Biologica Cracoviensia : series Botanica. 58:89.
 4. Juzoń, K., Gregorová, Z., Moravčíková, J., Žur, I., Boszorádová, E., Matušíková, I., Zieliński, K., Zimová, M., Nowická, A., Kopeć, P., Krzewska, M., Dubas, E. (2016) Possible involvement of glucoside hydrolases in rye (Secale cereale L.) androgenesis induction. Acta Biologica Cracoviensia : series Botanica. 58, 19.
 5. Moravčíková, J., Margetínyová, D., Gálová, Z., Žur, I., Gregorová, Z., Zimová, M., Boszorádová, E. & Matušíková, I. (2016). Beta-1, 3-Glucanase Activities in Wheat and Relative Species. Roman Boča, 122.
 6. Maglovski, M., Gregorová, Z., Rybanský, Ľ., Mészáros, P., Moravčíková, J., Hauptvogel, P., Adamec, L., & Matušíková, I. (2017). Nutrition supply affects the activity of pathogenesis-related β-1, 3-glucanases and chitinases in wheat. Plant Growth Regulation81(3), 443-453.
 7. Moravčíková, J., Ujvariová, N., Žur, I., Gálová, Z., Gregorová, Z., Zimová, M., … & Matušíková, I. (2017). Chitinase activities in wheat and its relative species. Agriculture/Pol’nohospodárstvo63(1).
 8. Bardáčová, M., Konotop, Y., Gregorová, Z., Horník, M., Moravčíková, J., Kraic, J., & Matušíková, I. (2017). Variable dynamics of cadmium uptake and allocation in four soybean cultivars. Nova Biotechnologica et Chimica16(2), 99-104.
 9. Maglovski, M., Gerši, Z., Rybanský, Ľ., Bardáčová, M., Moravčíková, J., Bujdoš, M., Dobrikova A, Apostolova E, Kraic J, Blehová A, Hauptvogel P, Adamec Ľ, & Matušíková, I. (2019). Effects of nutrition on wheat photosynthetic pigment responses to arsenic stress. Polish Journal of Environmental Studies28(3), 1821-1829.
 10. Gerši, Z., Zimová, M., Boszorádová, E., Matušíková, I., Ražná, K., Moravčíková, J. (2019) Micro RNAs in transgenic and nontransgenic tobacco plants exposed to abiotic stress. That future for RNAi-besed products: RNai modified plants or spray products: iPlanta COST Action CA 15223: Book of Abstracts, Lisabon: University ITQB NOVA. 1-1.
 11. Boszorádová, E., Zimová, M., Gregorová, Z., Bardáčová, M., Matušíková, I., & Moravčíková, J. (2021). Construction of plant transformation vector containing expression cassette of arabidopsis gene At1G54410. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences2021, 1209-1211.
 12. Zimová, M., Boszorádová, E., Gregorová, Z., Matušíková, I., & Moravčíková, J. (2021). PREPARATION OF PLANT VECTOR CONSTRUCT CONTAINING DEHYDRIN GENE At2g21490. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences2021, 1261-1263.
 13. Asrorov, A. M., Matušíková, I., Gálová, Z., Gregorová, Z., Mészáros, P., Dalimova, S., & Salikhov, S. (2021). The family of chitinases in cotton G. raimondii. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences2021, 1284-1289.
sk_SKSlovak