Bakalárske štúdium

Oddelenie biológie

Garant študijného programu: prof. Ing. Štefan Janeček, DrSc.

Profil absolventa bakalárskeho štúdia:

Program bakalárskeho študijného programu Aplikovaná biológia má za cieľ formovať poslucháča v prvom stupni vysokoškolského štúdia tak, aby nadobudol primerané poznatky zo základných prírodovedeckých disciplín, predovšetkým biológie, ako aj ich hraničných oblastí. Absolventi odboru Biológia môžu hľadať uplatnenie v širokom rozpätí pracovísk s biologickým a chemickým zameraním vo výskumných kolektívoch, i v samostatnej práci s výskumno-technickým zameraním. Majú schopnosť rozhodnúť sa samostatne pri riešení problémov a navrhovaní opatrení, sú spôsobilí podieľať sa tvorbe projektov a úspešne ich realizovať v praxi. Absolvovanie štúdia vytvára predpoklady pre pokračovanie v štúdiu na druhom stupni toho istého odboru, ale aj v niektorom z príbuzných študijných odborov.

Učebný plán pre bakalársky študijný program

Informačné listy bakalárskeho študijného programu

sk_SKSlovak