Projekty

Katedra biológie

Medzinárodné projekty:

Interreg V-A SR – ČR 2014-2020

Příhraniční spolupráce sdílených laboratoří pro zlepšení konkurenceschopnosti českých a slovenských producentů zeleniny

Kód projektu: NFP304010X035

Spolufinancovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán: Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Prioritná os: 1 Využívanie inovačného potenciálu

Špecifický cieľ: 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

Schválený rozpočet projektu: 401 259,16 Eur

Výška spolufinancovania:      341 070,27 Eur

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu bude zintenzívnenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom vrátane zlepšenia dostupnosti výsledkov aplikovaného výskumu pre nich. Projekt je zameraný na spoluprácu excelentných vedeckých tímov z popredných slovenských  a českých univerzít v prihraničných oblastiach so šľachtiteľským podnikom, ktorý by mal plniť rolu prostredníka pri zintenzívňovaní využívania výsledkov aplikovaného výskumu producentmi zeleniny a ostatnými šľachtiteľskými podnikmi. Výsledkom projektu bude vybudovanie prihraničnej siete partnerských aplikačných laboratórií k testovaniu vybraných genetických markerov spojených s chorobami a škodcami  vybraných druhov zeleniny. Na pracovisku vedúceho partnera sa vybudujú Laboratória molekulárno-genetických analýz. Partnerský tým vytvorí a transferuje vhodné metodiky k testovaniu vybraných genetických markerov pre aplikáciu v zeleninárskej praxi, čím sa zefektívni pestovateľský a šľachtiteľský proces a zvýši konkurencieschopnosť českých a slovenských producentov zeleniny.

Riešitelia projektu:
MORAVOSEED CZ a. s.
(vedúci partner)
Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave
(hlavný cezhraničný partner)

Mendelova univerzita v Brně (projektový partner 1)
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (projektový partner 2)

Doba riešenia: 02/2021 – 01/2023

Národné projekty:

313011ASN4 – Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19

Operačný program 311000 – Integrovaná infraštruktúra 

Prioritná os: 313010 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Anotácia: Projekt má interdisciplinárny charakter, ktorý reaguje na výzvy spôsobené pandémiou COVID-19 v oblasti prírodných, zdravotníckych, sociálnych, humanitných a ekonomických vied. Integruje znalosti a zručnosti tvorivých pracovníkov UCM v Trnave a dáva odpovede na dva zásadné problémy: navýšenie kapacity infraštruktúry a ľudských zdrojov pre diagnostiku a zdravotnícku pomoc v reálnom čase a riešenie vážnych sociálnych problémov v dôsledku izolácie jednotlivcov populácie.

Projekt umožní vybaviť modernou experimentálnou výskumnou infraštruktúrou Virologické laboratórium využiteľné v prípade ďalších vĺn pandémie aj na diagnostiku, umožní vybudovať Laboratórium virtuálnej fyzioterapie pre realizáciu fyzioterapie vo virtuálnej realite, Výskumné centrum pre krízové riadenie, Centrum pre výskum dopadov sociálnej odlúčenosti, Pracovisko psychologickej intervencie a Centrum pre bioetiku, ako súčastí Univerzitného vedeckého parku.

Projekt umožní stabilizovať existujúce a vytvoriť nové pracovné miesta výskumníkov.

Mobilizuje súčasti univerzity k riešeniu aktuálnych problémov vyvolaných vírusom COVID-19:

1. Prevencia a ochrana pred infekciou spôsobenou koronavírusom;

2. Zdravotnícke/hygienické technológie zamerané na diagnostiku a terapiu pacientov;

3. Diagnostika a testovanie;

4. Ochrana obyvateľstva a spoločenských hodnôt.

Miestom realizácie projektu budú priestory univerzity v Trnave a Špačinciach.

Doba riešenia: marec 2020 – jún 2023

APVV-16-0173 – Terapeutické alternatívy k liečbe rezistentných bakteriálnych infekcií

Anotácia projektu: Aktuálnosť cieľov a riešenia projektu vychádza z potreby nových liečiv a terapeutických prístupov na liečbu bakteriálnych infekcií spôsobených multirezistentnými gramnegatívnymi baktériami. Jedná sa predovšetkým o nozokomiálne infekcie vyvolané nasledovnými G- bakteriálnymi taxónmi napr. Klebsiella spp., Pseudmonas aeruginosa, Acinetobacter spp (produkujúce ESBL, karbapenemázy a vlastniace mechanizmy rezistencie proti ďalším antibiotikám). Absencia dostatočne účinných antibiotík s rýchlym účinkom v najbližšom období by mala predstavovať vážny problém celosvetovej pandémie, neohraničenej časovo a geograficky bez možnosti terapeutického zásahu. Riešenie tohto problému môže byť založené na prieskume dostupných možností, troch odlišných prístupov. Konkrétne sa jedná o chemický prístup hľadania nových terapeutík kombináciou CADD a QSAR prístupov, ďalej prístup prieskumu dostupných rastlinných drog a metabolitov s antibakteriálnym účinkom, v neposlednom rade jednou z možných náhrad antibiotík sú endolyzíny. Sú to hydrolázy peptidoglykánu kódované baktériofágmi, ktoré pôsobia počas reprodukčného cyklu baktériofágu za účelom uvoľnenia nových fágových viriónov z vnútorného prostredia bakteriálnej bunky. O tento ohlásený projektový zámer prejavila záujem farmaceutická spoločnosť Saneca Pharmaceuticals, a.s., Hlohovec.

Zodpovedný riešiteľ za UK: prof. MuDr. Vladimír Krčméry, DrSc.

Zodpovedný riešiteľ za UCM: doc. Ing. Tibor Maliar, PhD.

Riešiteľský kolektív za KBio: Ing. Eva Urgeová, PhD., Ing. Miroslava Hlebová, PhD., doc. Ing. Andrej Godány, CSc.

Trvanie: 2017-2021


sk_SKSlovak