Projekty

Oddelenie biológie

Národné projekty:

APVV-22-0067 – Viroidy – unikátne subvírusové patogény rastlín, ich diverzita a interakcie s hostiteľom

Anotácia projektu: Viroidy sú krátke jednovláknové cirkulárne RNA infikujúce rastliny, ktoré na rozdiel od vírusov nekódujú žiadne vlastné proteíny. Napriek svojej štruktúrnej jednoduchosti sú viroidy schopné sa v rastlinných hostiteľoch replikovať, etablovať a vyvolávať veľmi závažné symptómy vedúce, v prípade poľnohospodárskych plodín, k významným ekonomickým stratám. Poznatky o druhovom zastúpení viroidov a ich diverzite na Slovensku chýbajú, pričom v ostatných rokoch sme vo svetovom meradle konfrontovaní nárastom zmienok o nových a novo sa objavujúcich viroidových druhoch a ich divergentných variantov. Cieľom projektu je priniesť aktuálny pohľad na výskyt viroidových infekcií na našom území, identifikáciu pôvodcov a ich molekulárnu epidemiológiu. Metagenomická analýza virómu rastlín využitím masívneho paralelného a štandardného sekvenovania umožní charakterizáciu genómov vírusov a viroidov, možnú identifikáciu zmiešaných infekcií a hĺbku polymorfizmu vnútroizolátovej diverzity. Získané poznatky sa využijú na vývoj a optimalizáciu nástrojov umožňujúcich špecifickú detekciu viroidov v následných epidemiologických štúdiách (hostiteľský okruh, dynamika populácií v rôznych agroekologických kontextoch …). Pomocou pripravených infekčných pospiviroidových klonov a riadenej kontrolovanej infekcie experimentálnych rastlín budeme sledovať etiológiu ochorenia, molekulárne faktory hostiteľskej špecificity a úlohu kľúčových mutácií v patogenéze viroidov. Pochopenie faktorov vplývajúcich na diverzifikáciu a evolúciu virodov umožní komplexný pohľad na ich patosystém a v širšom meradle prispeje k prijímaniu efektívnych preventívnych fytosanitárnych opatrení. Modifikovaným viroidovým vektorom zhodnotíme aj potenciál využitia viroidom indukovaného utlmovania génovej expresie (VdIGS) vo funkčnej genomike rastlín.

Zodpovedný riešiteľ za BMC SAV: doc. Ing.Miroslav Glasa, DrSc.

Zodpovedný riešiteľ za UCM: prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.

Riešiteľský kolektív za KBio: RNDr. Michaela Mrkvová, PhD., Mgr. Peter Alaxin, Mgr. Jana Kemenczeiová

Trvanie: 2023-2027


sk_SKSlovak