Pre uchádzačov

Katedra biológie

V tejto sekcii môžete nájsť informácie o prijatí na štúdium. Zapíšte sa medzi našich úspešných študentov.

Prijímacie konanie na akademický rok 2022/2023

Vážená uchádzačka, vážený uchádzač,

Katedra biológie FPV UCM v Trnave poskytuje v akademickom roku 2022/2023 akreditované štúdium v študijných programoch:

 • Bakalárske jednoodborové štúdium (Bc.) – Aplikovaná biológia
 • Magisterské jednoodborové štúdium (Mgr.) – Aplikovaná biológia
 • Doktorandské štúdium (PhD.) denné/externé  – Molekulárna biológia
 • Rigorózne konanie (RNDr.) – Aplikovaná biológia

Termín podania prihlášky: 

 • do 30. apríla 2022 – 1. kolo Bc., Mgr. 
 • do 15. augusta 2022 – 2. kolo Bc., Mgr. len pre akreditované študijné programy výučba v slovenskom jazyku 
 • do 15. júna 2022 – PhD., uchádzači sa prihlasujú na vypísané témy dizertačných prác

Termín konania prijímacej skúšky: bez prijímacej skúšky 

Termín výberového konania na PhD. stupeň štúdia: do 30. júna 2022 

Poplatok za papierovú prihlášku: 25 € bakalárske, inžinierske, magisterské a doktorandské štúdium 

Poplatok za elektronickú prihlášku: 20 € bakalárske, inžinierske, magisterské a doktorandské štúdium 

 • Banka: Štátna pokladnica 
 • Účet: IBAN SK5981800000007000071919 
 • Variabilný symbol: 12107 
 • Konštantný symbol: 0308 
 • Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky 
 • SWIFT: SPSRSKBX 

Prihlášku možno podať:

a) poštou na adresu fakulty: FPV UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava 

b) osobne: v podateľni UCM v Trnave (Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava) 

c) elektronicky: https://www.ucm.sk/sk/elektronicka-prihlaska/ 

Vyplnenú elektronickú prihlášku je uchádzač povinný vytlačiť, podpísať a spolu požadovanými dokladmi odoslať na fakultu. Uchádzač o štúdium v AR 2022/2023 registruje prihlášku elektronicky cez AIS2 na webovom sídle UCM, kde nahrá aj všetky povinné prílohy.

Viac informácií nájdete tu.

sk_SKSlovak