doc. RNDr. Milan Seman, CSc.

Oddelenie biológie

vysokoškolský učiteľ

Vedecko-pedagogická charakteristika – stiahni PDF

Tituly, hodnosti (všetky získané na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave):

 • 1975 – graduácia: odbor biológia, špecializácia mikrobiológia
 • 1981 – RNDr.: odbor biológia, špecializácia mikrobiológia
 • 1994 – CSc.: odbor mikrobiológia
 • 2012 – doc.: odbor mikrobiológia

Pracovisko:

 • 2016 – doteraz Odborný asistent, Katedra biológie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta prírodných vied, Trnava,
 • 1978 – 2016 Prírodovedecká fakulta univerzity Komenského v Bratislave
 • 2001 Universidad Nacional Autónoma de México, Mexiko, 10 mesiacov.
 • 1997-1998 Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, Mexiko, 11 mesiacov.
 • 1996-1997 Instituto Politécnico Nacional, Mexiko, 12 mesiacov.
 • 1992 Facultad de Medicina, Universidad de Sevilla, Sevilla, Španielsko, 3 mesiace
 • 1992 Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid, Španielsko, 3 mesiace.
 • 1989 Institut hygieny a epidemiologie, Praha, 6 mesiacov
 • 1987 Mikrobiologický ústav ČSAV, Praha, 2 mesiace.
 • 1975 – 1978 Výskumný ústav liečiv, Modra

Hlavné oblasti vedeckého záujmu: mikrobiológia, taxonómia mikroorganizmov, mikrobiológia vody, patogénne mikroorganizmy vo vodách, mikrobiota jaskynných ekosystémov, extrémofilné mikroorganizmy, molekulárna diagnostika mikroorganizmov

Vedenie prác (obhájené):

Bakalárske ; Diplomové ; Rigorózne ; Doktorandské

Členstvo v skúšobných komisiách, vo výboroch vedeckých spoločností, v redakčných radách vedeckých časopisov:

 • člen komisie pre štátne skúšky v študijnom programe Aplikovaná biológia na FPV UCM v Trnave (bakalárske, magisterské, rigorózne štúdium)
 • člen komisie pre štátne skúšky v študijnom programe Molekulárna biológia na FPV UCM v Trnave (doktorandské štúdium)
 • člen komisie pre obhajoby doktorských dizertácií pre molekulárnu biológiu, člen
 • volený člen hlavného výboru Československej spoločnosti mikrobiologickej, 1998-2013
 • Bulletin Československej spoločnosti mikrobiologickej (Praha/Bratislava), 1998-2013

Účasť na riešení vedecko-výskumných projektov za posledné roky:

 • 2000-2007 Grant VTP 178/2000 “Využitie mikroorganizmov a rastlinných biopolymérov na zlepšenie kvality života vrátane prevencie rakoviny a kardiovaskulárnych ochorení.” Riešiteľ.
 • 2004-2006 Grant VEGA 2/4144/24 “Príprava a imunologické vlastnosti sacharid-proteínových konjugátov na báze povrchových antigénov vybraných potenciálnych patogénov.” Vedúci projektu na PRIF UK (spolu s SAV).
 • 2004-2006 Grant VEGA 1/1041/04 “Hydrogeochemický a mikrobiologický profil štrkovísk Bratislavy a ich ekologická funkcia.” Riešiteľ.
 • 2007-2009 Grant VEGA 2/7029/7 “Biologické a imunologické vlastnosti sacharidových antigénov u patogénov – využitie pre prípravu subcelulárnych vakcín.” Vedúci projektu na PRIF UK (spolu s SAV).
 • 2007-2009 Grant VEGA 1/4043/07 “Hydrogeochémia a mikrobiológia vôd jaskynných systémov.” Riešiteľ.
 • 2007-2009 Grant APVV 003206 “Znovu hroziace patogény – vibriá. Štúdium virulencie a možnej aktívnej imunomodulačnej ochrany.” Vedúci projektu na PRIF UK (spolu so SAV)
 • 2009-2011 Grant VEGA 1/0117/09 “Mikrobiálne patogény vo vodách. Izolácia, identifikácia a charakteristika definovaných problémových species v akvatických biotopoch Slovenska.” Vedúci projektu.
 • 2012-2014 Grant VEGA 1/0899/12 “Formovanie krasových vôd Silickej planiny so zameraním na hydrogeologický systém Krásnohorskej jaskyne.” Riešiteľ.
 • 2012-2014 Grant VEGA 2/0087/12 “Mineralogický výskum špecifických typov sekundárnych minerálnych akumulácií vo vybraných pripovrchových podzemných systémoch Slovenska a vplyv mikrobioty na ich formovanie.” Vedúci projektu na PRIF UK (spolu s SAV).
 • 2015-2017 Grant VEGA 1/0636/15 “Štúdium krasových vôd metódami izotopovej hydrogeológie.” Riešiteľ.

Vybrané publikácie:

 1. Belicova, A., Seman, M., Milata, V., Ilavský, D., & Ebringer, L. (1997). Biological activity of new aza analogues of quinolones. Folia microbiologica42(3), 193-198.
 2. Drahovská, H., Kocíncová, D., Seman, M., & Turna, J. (2002). PCR-based methods for identification ofEnterococcus species. Folia microbiologica47(6), 649.
 3. Bujdáková, H., Krupová, I., Filipová, M., Benczeová, S., Kettner, M., Drahovská, H., Seman, M. & Bagová, M. (2003). The occurrence and transferability of the resistance determinants in 50 amikacin-resistant Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium. International journal of antimicrobial agents22(6), 632-633.
 4. Drahovská, H., Slobodníková, L., Kocíncová, D., Seman, M., Končeková, R., Trupl, J., & Turňa, J. (2004). Antibiotic resistance and virulence factors among clinical and food enterococci isolated in Slovakia. Folia microbiologica49(6), 763.
 5. Švec, P., Vancanneyt, M., Seman, M., Snauwaert, C., Lefebvre, K., Sedláček, I., & Swings, J. (2005). Evaluation of (GTG) 5-PCR for identification of Enterococcus spp. FEMS Microbiology Letters247(1), 59-63.
 6. Laurenčík, M., Sulo, P., Sláviková, E., Piecková, E., Seman, M., & Ebringer, L. (2008). The diversity of eukaryotic microbiota in the traditional Slovak sheep cheese—Bryndza. International Journal of Food Microbiology127(1-2), 176-179.
 7. Seman, M., Prokšová, M., Rosinský, J., & Ferianc, P. (2012). Isolation, identification, and characterization of Vibrio cholerae from the Danube River in Slovakia. Folia microbiologica57(3), 191-197.
 8. Gaálová, B., Donauerová, A., Seman, M., & Bujdáková, H. (2014). Identification and ß-lactam resistance in aquatic isolates of Enterobacter cloacae and their status in microbiota of Domica Cave in Slovak Karst (Slovakia). International Journal of Speleology43(1), 7.
 9. Fľaková, R., Seman, M., Drahovská, H., Ženišová, Z., & Ďuričková, A. (2014). The Water quality of the Danube River and gravel pits in the Bratislava area (Slovakia). International Aquatic Research6(4), 203-210.
 10. Seman, M., Gaálová, B., Cíchová, M., Prokšová, M., Haviarová, D., & Fľaková, R. (2015). The occurrence of coliform bacteria in the cave waters of Slovak Karst, Slovakia. Folia microbiologica60(3), 269-278.
sk_SKSlovak