Ing. Miroslava Hlebová, PhD.

Oddelenie biológie

vysokoškolský učiteľ

Vedecko-pedagogická charakteristika – stiahni PDF

Tituly, hodnosti:

 • 2008 – Bc. program Aplikovaná biológia, odbor 4.2.1 biológia, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • 2010 – Ing. program Aplikovaná biológia, odbor 4.2.1 biológia, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • 2016 – PhD. program Technológia potravín/Potravinárstvo, odbor 6.1.13 Spracovanie poľnohospodárskych produktov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Katedra mikrobiológie, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • 2022 – vedecko kvalifikačný stupeň IIa

Pracovisko:

 • 2017 – súčasnosť, Odborný asistent, Oddelenie biológie, Univerzita sv. cyriula a Metoda, Fakulta prírodných vied, Trnava
 • 2016 – 2017, Vedecko – výskumný pracovník, Výskumný ústav živočíšnej výroby v Lužiankach, Nitra

Hlavné oblasti vedeckého záujmu: mikrobiologická kvalita potravín a ich bezpečnosť, biologické účinky (antisporulačné, antioxidačné, antimikrobiálne, antitoxinogénne) sekundárnych metabolitov rastlín (rastlinné silice, rastlinné extrakty, čisté látky), plynná fáza rastlinných silíc a jej účinnosť, výskyt mikroskopických húb a ich mykotoxínov v potravinách, mikrobiológia (baktérie, kvasinky, mikroskopické vláknité huby), antifungálne účinky baktérií, vzájomné vzťahy medzi mikroorganizmami

Vedenie prác (obhájené):

Bakalárske 4; Diplomové 6; Rigorózne 0; Doktorandské 0

Účasť na riešení vedecko-výskumných projektov za posledné roky:

 • spoluriešiteľ VEGA 1/0611/14
 • spoluriešiteľ KEGA 015SPU-4/2015
 • 2016 – súčasnosť: APVV-16-0173 Terapeutické alternatívy k liečbe rezistentných, bakteriálnych infekcií (spoluriešiteľ)
 • 2018 – 2019 FPPV-09-2019 Inhibícia rastu ochratoxinogénnych kmeňov rodu Aspergillus vybranými rastlinnými silicami v in vitro a in situ podmienkach (vedúci projektu)
 • 2019 – súčasnosť: Projekt OP Integrovaná infraštruktúra: Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít, Kód projektu v ITMS2014+ : 313011V344 (spoluriešiteľ)
 • 2021 – súčasnosť: VEGA 1/0517/21 Využitie antifungálnych vlastností rastlinných silíc pri eliminácii pozberového plesnivenia vybraných druhov bobuľového ovocia a zeleniny (zástupca vedúceho projektu)
 • 2021 – súčasnosť: VEGA 1/0694/21: Vplyv intra- a extracelulárnych faktorov na metabolizmus a motilitu euglenoidných bíčíkovcov (spoluriešiteľ)

Spolupráca doma a v zahraničí:

 • doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D. a Ing. Matěj Božik, Ph.D., Katedra kvality a bezpečnosti potravin, Česká zemědělská univerzita v Prahe
 • doc. Ing. Lukáš Hleba, PhD. a Ing. Juraj Medo, PhD., Ústav biotechnológie,  Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • Ing. Anton Kováčik, PhD., Ústav aplikovanej biológie, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • prof. Ing. Juraj Čuboň CSc., Ústav potravinárstva, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • Dr. Andrea Bernardos, Katedra chémie, Polytechnická univerzita vo Valencii
 • Ing. Martina Gondeková, PhD. Výskumný ústav živočíšnej výroby, Lužianky
 • RNDr., Ing. Ivana Charousová, PhD. – vedúca oddelenia klinickej mikrobiológie – UNILABS s.r.o
 • Ing. Denisa Foltinová, PhD. Štátny veterinárny a potravinový ústav v Bratislave

Kurzy a školenia:

 • 2016 absolvovaný kurz HPLC, Pragolab
 • 2018 absolvovaný program odbornej prípravy: Práca s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami, Agroinštitúte v Nitre

Vybrané publikácie:

 1. Císarová, M., Kačinová, J., & Tančinová, D. (2014). Antifungal activity of selected essential oils against the fungal species of the genus Eurotium by contact vapour. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences2021, 202-205.
 2. Císarová, M., Tančinová, D., & Brodová, M. (2015). The Inhibitory Effect Of Essential Oils On The Growth Of Genus Penicillium Isolated From Peanuts By Contact Vapor. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences2021, 6-11.
 3. Císarová, M., Tančinová, D., & Brodová, M. (2015). Antifungal activity of volatile components generated by essential oils against the genus Penicillium isolated from bakery products. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences2021, 1-5.
 4. Císarová, M., Tančinová, D., & Medo, J. (2016). Antifungal activity of lemon, eucalyptus, thyme, oregano, sage and lavender essential oils against Aspergillus niger and Aspergillus tubingensis isolated from grapes. Potravinarstvo10(1).
 5. Císarová, M., Tančinová, D., Medo, J., & Kačániová, M. (2016). The in vitro effect of selected essential oils on the growth and mycotoxin production of Aspergillus species. Journal of Environmental Science and Health, Part B51(10), 668-674.
 6. Božik, M., Císarová, M., Tančinová, D., Kouřimská, L., Hleba, L., & Klouček, P. (2017). Selected essential oil vapours inhibit growth of Aspergillus spp. in oats with improved consumer acceptability. Industrial Crops and Products98, 146-152.
 7. Hleba, L., Charousova, I., Cisarova, M., Kovacik, A., Kormanec, J., Medo, J., Božik, M. & Javorekova, S. (2018). Rapid identification of Streptomyces tetracycline producers by MALDI-TOF mass spectrometry. Journal of Environmental Science and Health, Part A53(12), 1083-1093.
 8. Kovacik, A., Tirpak, F., Tomka, M., Miskeje, M., Tvrda, E., Arvay, J., Andreji, J., Slanina, T., Gábor, M., Hleba, L., Fik, M., Jambor, T., Císarová, M. & Massanyi, P. (2018). Trace elements content in semen and their interactions with sperm quality and RedOx status in freshwater fish Cyprinus carpio: A correlation study. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology50, 399-407.
 9. Císarová, M., Hleba, L., Tančinová, D., Florková, M., Foltinová, D., Charousová, I., Vrbová, K., Božik, M.  & Klouček, P. (2018). Inhibitory effect of essential oils from some Lamiaceae species on growth of Eurotium Spp. Isolated From Bread. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences2021, 857-862.
 10. Charousová, I., Medo, J., Hleba, L., Císarová, M., & Javoreková, S. (2019). Antimicrobial activity of actinomycetes and characterization of actinomycin-producing strain KRG-1 isolated from Karoo, South Africa. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences55.
 11. Císarová, M., Hleba, L., Medo, J., Tančinová, D., Mašková, Z., Čuboň, J., Kováčik, A., Foltinová, D., Božik, M. & Klouček, P. (2020). The in vitro and in situ effect of selected essential oils in vapour phase against bread spoilage toxicogenic aspergilli. Food Control110, 107007.
 12. Hleba, L., Hlebová, M., Kováčik, A., Šmehýl, P., Hricáková, N., Petrová, J., Hricáková, N., Petrová, J., Ali Shariati, M. & Čuboň, J. (2020). Escherichia coli as a carrier of tetracyclines and penicillins resistance in wild pheasant (Phasianus colchicus). Journal of Environmental Science and Health, Part A55(10), 1201-1209.
 13. Hlebová, M., Hleba, L., Medo, J., Kováčik, A., Čuboň, J., Charousová, I., Viktória Uzsáková, Matej Božik, Klouček, P. (2021). Antifungal and synergistic activities of some selected essential oils on the growth of significant indoor fungi of the genus Aspergillus. Journal of Environmental Science and Health, Part A, 1-12.
 14. Hlebová, M., Uzsáková, V., Charousová, I., & Hleba, L. (2021). The in vitro antagonistic efffects of some Bacillus spp. on the growth and mycotoxin production of toxigenic aspergili. Journal of microbiology, biotechnology and food sciences, e5412-e5412.
 15. Kovacik, A., Hlebova, M., Hleba, L., Jambor, T., & Kovacikova, E. (2021). Potential effect of thyme and oregano essential oils to antimicrobial activity and yeast enzymatic antioxidative system. Journal of microbiology, biotechnology and food sciences, e5538-e5538.
 16. Hleba, L., Hlebová, M., Kováčik, A., Čuboň, J., Medo, J. (2021). “Carbapenemase Producing Klebsiella pneumoniae (KPC): What Is the Best MALDI-TOF MS Detection Method” Antibiotics 10, no. 12: 1549.
 17. Hlebová, M., Hleba, L., Medo, J., Uzsakova, V., Kloucek, P., Bozik, M., Haščík, P., Čuboň, J. (2021). Antifungal and Antitoxigenic Effects of Selected Essential Oils in Vapors on Green Coffee Beans with Impact on Consumer Acceptability. Foods. 2021; 10(12):2993.
 18. Hlebová, M., Uzsáková, V., Podhorská, L., Vešelenyiová, D., Mrkvová, M., Čuboň, J., Hleba, L. (2022).Mycobiota and co-occrurence of mycotoxins in green and roasted coffee beans. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 11(4), e5779-e5779.
 19. Hlebová, M., Foltinová D, Vešelényiová D, Medo J, Šramková Z, Tančinová D, Mrkvová M, Hleba L. (2022). The Vapor Phase of Selected Essential Oils and Their Antifungal Activity In Vitro and In Situ against Penicillium commune, a Common Contaminant of Cheese. Foods. 2022; 11(21):3517.
 20. Hleba L, Hlebova, M., Kovacik A, Petrova J, Maskova Z, Cubon J, Massanyi P. (2022). Use of MALDI-TOF MS to Discriminate between Aflatoxin B1-Producing and Non-Producing Strains of Aspergillus flavus. Molecules. 2022; 27(22):7861.
 21. Hleba, L., Hlebova, M., Kovacikova, E., & Kovacik, A. (2023). MALDI-TOF MS Indirect Beta-Lactamase Detection in Ampicillin-Resistant Haemophilus influenzae. Microorganisms, 11(4), 1018.
 22. Charousová, I., Hlebová, M., Hleba, L., Medo, J., & Wink, J. (2023). Streptomyces iakyrus TA 36 as First-Reported Source of Quinone Antibiotic γ–Rubromycin. Molecules, 28(16), 5977.
 23. Hanková, K., Lupoměská, P., Nový, P., Všetečka, D., Klouček, P., Kouřimská, L., Hlebová, M. & Božik, M. (2023). Effect of Conventional Preservatives and Essential Oils on the Survival and Growth of Escherichia coli in Vegetable Sauces: A Comparative Study. Foods, 12(15), 2832.
sk_SKSlovak