Mgr. Andrej Jedlička

Oddelenie biológie

doktorad (3. ročník)

Téma práce: Meiotické gény a ich expresia v asexuálnych euglenoidných bičíkovcoch

školiteľ: prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.

Zameranie: molekulárna biológia, overenie prítomnosti meiotických génov v genómoch vybraných zástupcov euglenoidných bičíkovcov prostredníctvom bioinfomatickej analýzy a prostredníctvom vybraných molekulárno-biologických analýz (PCR, RT-PCR, Western Blot).

Vedenie prác (obhájené):

Bakalárske 0;

Účasť na riešení vedecko-výskumných projektov:

 • FPPV-25-2022 – Meiotické gény a ich expresia v asexuálmych euglenoidných bičíkovcov – riešiteľ
 • VEGA 1/0694/21 – Vplyv intra- a extracelulárnych faktorov na metabolizmus a motilitu euglenoidných bičíkovcov – riešiteľ
 • 313011ASN4 – Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 – riešiteľ

Publikácie:

 1. Jedlička, A. – Vešelényiová, D. – Krajčovič, J. (2021) Otázka sexuálnej reprodukcie u euglenoidných bičíkovcov. In: Zborník prác Celoslovenská študentská vedecká konferencia. Aplikované prírodné vedy 2021. 2021, s. 16 – 21.
 2. Jedlička, A. – Vešelényiová, D. – Krajčovič, J. (2021) The question of sexual reproduction in euglenoid flagellates. In: Applied Natural Sciences : A Young Scientists Journal : A Young Scientists Journal / Jozef Sokol, Daniela Chmelová, Miroslav Ondrejovič. – 1. vyd. – Brno : Výzkumný ústav pivovařský a sladařský, 2021, s. 19-20.
 3. Jedlička, A. – Vešelényiová, D. – Krajčovič, J. (2022) Progress in the analysis of meiotic genes within the transcriptome of Euglena gracilis. In: Aplikované prírodné vedy 2022 : zborník prác : zborník prác / Martin Valica ; recenzenti: Anita Andicsova Eckstein, Ján Kraic. – 1. vyd. – Trnava : Fakulta prírodných vied, 2022.
 4. Jedlička, A. – Vešelényiová, D. – Krajčovič, J. (2022). Is sexual reproduction potentially possible in euglenoid flagellates? In: Zpravodaj Česko-slovenské biologické společnosti. – ISSN 1805-9619, 25. Biologické dny, od nádorové biologie po precizní onkologii (2022), s. 81-81.
 5. Jedlička, A. – Vešelényiová, D. – Krajčovič, J. (2022). Research on the issue of sexual reproduction in euglenoid flagellates. In: 51st Jírovec’s Protozoological Days : Conference proceedings : Conference proceedings / Jitka Kučerová. – 1. vyd. – Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2022, s. 50-50.
 6. Konupková, A. – Jedlička, A. – Šmída, A. – Füssy, Z. – Nakazawa, M. – Hampl, V. (2023). Green or white: Knock-in of HA-tags in plastid protein Derl-1 results in an unstable bleached phenotype of Euglena gracilis. In: 3rd International Congress on Euglenoids : book of abstracts : book of abstracts / [bez zostavovateľa]. – 1. vyd. – Vestec : Biotechnology and Biomedicine Center of the Academy of Science and Charles University in Vestec, 2023, s. 25-25.
 7. Jedlička, A. – Vešelényiová, D. – Krajčovič, J. (2023). Unraveling meiotic genes in Euglena gracilis: Insights into protist evolution. In: 3rd International Congress on Euglenoids : book of abstracts : book of abstracts / [bez zostavovateľa]. – 1. vyd. – Vestec : Biotechnology and Biomedicine Center of the Academy of Science and Charles University in Vestec, 2023, s. 12-12.
 8. Blažeková, T. – Jedlička, A. – Vešelényiová, D. – Krajčovič, J. (2023). Mitochondrial calpain in Euglena gracilis. In: 52nd Jírovec’s Protozoological days : conference proceedings : conference proceedings / [bez zostavovateľa]. – 1. vyd. – Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2023, s. 27-27.
 9. Jedlička, A. – Vešelényiová, D. – Karas, M. (2023). Využitie metódy CRISPR – Cas9 pri úpravách genómu bičíkovca Euglena gracilis = Use of the CRISPR-Cas9 method in the genome editing of the flagellate Euglena gracilis. In: Študentská ve.decká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov : zborník recenzovaných príspevkov / Kristián Fodor, Radoslav Omelka, Vladimíra Mondočková. – 1. vyd. – Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2023. – (Prírodovedec). – ISBN 978-80-558-2024-8, s. 586-593

sk_SKSlovak