Mgr. Andrej Jedlička

Katedra biológie

doktorad (2. ročník)

Téma práce: Meiotické gény a ich expresia v asexuálnych euglenoidných bičíkovcoch

školiteľ: prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.

Zameranie: molekulárna biológia, overenie prítomnosti meiotických génov v genómoch vybraných zástupcov euglenoidných bičíkovcov prostredníctvom bioinfomatickej analýzy a prostredníctvom vybraných molekulárno-biologických analýz (PCR, RT-PCR, Western Blot).

Vedenie prác (obhájené):

Bakalárske 0;

Účasť na riešení vedecko-výskumných projektov:

  • FPPV-25-2022
  • VEGA 1/0694/21 – Vplyv intra- a extracelulárnych faktorov na metabolizmus a motilitu euglenoidných bičíkovcov – riešiteľ
  • 313011ASN4 – Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 – riešiteľ

Publikácie:

  1. Jedlička, A. – Vešelényiová, D. – Krajčovič, J. (2021) Otázka sexuálnej reprodukcie u euglenoidných bičíkovcov. In: Zborník prác Celoslovenská študentská vedecká konferencia. Aplikované prírodné vedy 2021. 2021, s. 16 – 21.
  2. Jedlička, A. – Vešelényiová, D. – Krajčovič, J. (2022) Progress in the analysis of meiotic genes within the transcriptome of Euglena gracilis. In: Aplikované prírodné vedy 2022 : zborník prác : zborník prác / Martin Valica ; recenzenti: Anita Andicsova Eckstein, Ján Kraic. – 1. vyd. – Trnava : Fakulta prírodných vied, 2022.
  3. Jedlička, A. – Vešelényiová, D. – Krajčovič, J. (2021) The question of sexual reproduction in euglenoid flagellates. In: Applied Natural Sciences : A Young Scientists Journal : A Young Scientists Journal / Jozef Sokol, Daniela Chmelová, Miroslav Ondrejovič. – 1. vyd. – Brno : Výzkumný ústav pivovařský a sladařský, 2021, s. 19-20.

sk_SKSlovak