Mgr. Dávid Havlík

Oddelenie biológie

doktorand (2. ročník)

Téma práce: Aplikácia lýtických enzýmov  pri príprave polyhydroxyalkanoátov,

školiteľ: doc. Ing. Andrej Godány, CSc.

Zameranie: Molekulárna biológia, heterologická produkcia rekombinantných proteínov (endolyzínov), izolácia a purifikácia rekombinantných proteínov

Vedenie prác (obhájené):

Bakalárske 0;

Účasť na riešení vedecko-výskumných projektov:

  • APVV-16-0173 – Terapeutické alternatívy k liečbe rezistentných bakteriálnych infekcií

Spolupráca doma  a v zahraničí:

Publikácie:

  1. Havlík, D., Godány, A. 2020.  The heterologous production of recombinant actinophage μ1/6 tail proteins In: Aplikované prírodné vedy 2020 : zborník prác : Celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia : zborník prác : Celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia / Martin Valica. – 1. vyd. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. – ISBN 978-80-572-0094-9, s. 130-131.
  2. Havlík, D., Godány, A., Lulovičová, S. 2021.  The heterologous production of recombinant endolysins
    In: Aplikované prírodné vedy 2021 : zborník prác : Celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia : zborník prác : Celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia / Martin Valica. – 1. vyd. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2021. – ISBN 978-80-572-0165-6, s. 94-95.
  3. Havlík, D., Jamrichová, D., Godány, A. 2020. The optimization of expression of genes encoding actinophage μ1/6  tail proteins in Escherichea coli. In: Jozef Sokol, Miroslav Ondrejovič, Daniela Chmelová Applied Natural Sciences : A Young Scientists Journal : A Young Scientists Journal. – 1. vyd. : Výzkumný ústav pivovařský a sladařský, 2020. – ISBN 978-80-86576-93-0, s. 17-18
sk_SKSlovak