Mgr. Martina Kešeľáková

Oddelenie biológie

doktorand (4. ročník)

Téma práce: Metabolizmus cukrov u euglenoidných bičíkovcov a jeho evolučné aspekty – detekcia génov, štúdium ich expresie, štruktúrne a funkčné charakteristiky príslušných proteínov,

školiteľ: prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.

Zameranie: zameriava sa na skúmanie genetického potenciálu unicelulárnych eukaryotických mikroorganizmov z kmeňa Euglenozoa, výskum je sústredený predovšetkým na In silico analýzu kompletných sekvenčných dát (genómov, transkriptómov a proteómov) vybraných druhov euglenoidných bičíkovcov s cieľom identifikácie a bližšej charakterizácie enzýmov, ktoré sú zapojené v procesoch biosyntézy a biodegradácie ich zásobného β-glukanového polyméru, paramylonu, súčasťou skúmanej problematiky je aj realizácia fylogenetických analýz študovaných enzýmov, ktoré sú orientované na objasnenie otázok evolučných aspektov, ktoré viedli k produkcii tohto atypického typu zásobného polysacharidu u tak jednoduchých eukaryotických mikroorganizmov.

Vedenie prác (obhájené):

Bakalárske 0;

Účasť na riešení vedecko-výskumných projektov:

 • VEGA 1/0694/21 Vplyv intra- a extracelulárnych faktorov na metabolizmus  a motilitu euglenoidných bičíkovcov (vedúci projektu: prof. Juraj Krajčovič, RNDr., CSc.)

Absolvovaná zahraničná stáž:

 • 2019 –  University of Warsaw,  Institute of Evolutionary Biology

Publikácie:

 1. Kešeľáková, M. Krajčovič, J., Vešelényiová, D. 2017. Komplexnosť metabolizmu cukrov u euglenoidných bičíkovcov. In: Aplikované prírodné vedy 2017 : Zborník prác : Celoslovenská študentská vedecká konferencia : Zborník prác : Celoslovenská študentská vedecká konferencia / Miroslav Horník. 1. vyd. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017. ISBN 978-80-8105-845-5, s. 147-153.
 2. Kešeľáková, M., Krajčovič, J., Vešelényiová, D. 2018. Evolution of paramylon synthase in euglenoid flagellates = Evolúcia paramylon syntázy u euglenoidných bičíkovcov. In: Applied Natural Sciences : A young Scientists Journal : A young Scientists Journal / Jozef Sokol, Miroslav Ondrejovič, Daniela Chmelová. 1. vyd. Brno : Výzkumný ústav pivovařský a sladařský, 2018. ISBN 978-80-86576-81-7, s. 13-14.
 3. Kešeľáková, M., Vešelényiová, D., Krajčovič, J. 2018. Enzým paramylon syntáza u euglenoidných bičíkovcov. In: Aplikované prírodné vedy 2018 : zborník prác z celoslovenskej študentskej vedeckej konferencie študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia, konanej v Trnave 11. apríla 2018 : zborník prác z celoslovenskej študentskej vedeckej konferencie študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia, konanej v Trnave 11. apríla 2018 / Miroslav Horník. 1. vyd. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018. ISBN 978-80-8105-925-4, s. 81-86.
 4. Kešeľáková, M., Krajčovič, J. 2019. Hydrolases involved in metabolism of paramylon in euglenoid flagellates. Europeanjournal of phycology; Book of abstract, ISSN 0967-0262, s. 165.
 5. Kešeľáková, M., Vešelényiová, D., Krajčovič, J. 2019. Paramylon synthase enzyme in Euglenozoan microorganisms. In Trends and prospects of med/pharmabiotechnologies in Europe: towardsstrengtheningregionalcooperationincluding CEE countries; towards strengthening regional cooperation including CEE countriess / zost. Daniela Chmelová, Miroslav Ondrejovič. 1. vyd. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019. ISBN 978-80-8105-996-4, s. 70.
 6. Kešeľáková, M., Vešelényiová, D., Krajčovič, J., 2019. Identification of β-1,3-glucan synthase enzyme in Euglenozoa. 49th Jírovec ́s Protozoologicaldays [elektronický dokument]: conference proceedings. – Praha : Univerzita Karlova v Praze 2019; s. 32.
 7. Kešeľáková, M., Krajčovič, J. 2019. Enzymes of paramylon metabolism in euglenozoan flagellates. Sborník přednášek a posterů, Praha:Venice 2019; Book of abstract, ISBN 978-80-270-6488-5, s. 45.
 8. Kešeľáková, M., Krajčovič, J. 2019. In silico identification and analysis of paramylon metabolism enzymes in euglenozoan microorganisms. AppliedNaturalSciences 2019; Book of abstract, ISBN: 978-80-572-0011-6, s. 112.
 9. Kešeľáková, M., Krajčovič, J. 2019. Endo-β-1,3-glucanases involved in metabolism of paramylon. Aplikované prírodné vedy 2019, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Zborník prác, ISBN 978-80-8105-994-0, s. 168.
 10. Kešeľáková, M., Krajčovič, J. 2020. Degradation enzymatic pathway of specific bioactive β-glucan-paramylon. In: Aplikované prírodné vedy 2020 : zborník prác : Celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia : zborník prác : Celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia / Martin Valica. 1. vyd. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. – ISBN 978-80-572-0094-9, s. 145-147.
 11. Šimková, R., Krajčovič, J., Kešeľáková, M., Vešelényiová, D. 2020. Metabolism of polysaccharides in phototrophic microorganisms. In: Applied Natural Sciences : A Young Scientists Journal : A Young Scientists Journal / Jozef Sokol, Miroslav Ondrejovič, Daniela Chmelová. 1. vyd. Brno : Výzkumný ústav pivovařský a sladařský, 2020. ISBN 978-80-86576-93-0, s. 47-48.
 12. Kešeľáková, M., Krajčovič, J. 2021. Metabolism of paramylon – bioinformatic characterization of key enzymes in eukaryotic microorganisms. In: Aplikované prírodné vedy 2021 : zborník prác : zborník prác / Martin Valica. – 1. vyd. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2021. – ISBN 978-80-572-0165-6, s. 102-104.
sk_SKSlovak