RNDr. Lenka Hutárová, PhD.

Oddelenie biológie

vysokoškolský učiteľ

Vedecko-pedagogická charakteristika – stiahni PDF

Tituly, hodnosti:

 • 2010 –  Bc. v odbore 4.2.1 Biológia, študijný program Biologia, Systematická biológia a ekológia, Katedra botaniky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
 • 2012 – Mgr. v odbore 4.2.1 Biológia, študijný program Botanika, Katedra botaniky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
 • 2016 – PhD. v odbore 4.2.1 Biológia, študijný program Botanika, Katedra botaniky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
 • 2019 – RNDr. v odbore 4.2.1. Biológia, študijný program Aplikovaná biológia, Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Pracovisko:

 • 2016 – doteraz Odborný asistent, Katedra biológie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta prírodných vied, Trnava
 • 2013 – 2014 Odborná stáž (ERASMUS), Centrum polárnej ekológie, Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach (6 mesiacov)

Hlavné oblasti vedeckého záujmu: diverzita fototrofných mikroorganizmoch v terestrických a aeroterestrických biotopoch, adaptačné mechanizmy cyanobaktérií a rias na stresové podmienky (UV žiarenie, vysychanie, teplota,…), stratégia fototrofných mikroorganizmov pri kolonizácii nových substrátov a prežitie v nich

Vedenie prác (obhájené):

Bakalárske 4; Diplomové 7; Rigorózne 0; Doktorandské 0

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach:

 • Od roku 2016 člen British Phycological Society (BPS)
 • Od roku 2020 člen The Systematic association

Účasť na riešení vedecko-výskumných projektov za posledné roky:

 • 2014 – 2015 − Riešiteľ grantu Univerzity Komenského − Projekt: Molekulárna a taxonomická identifikácia cyanobaktérií a rias na kostiach stavovcov v polárnych oblastiach.
 • 2014 – 2015 − Spoluriešiteľ APVV SK-CZ- 2013-0019 − Projekt: Molekulárna – morfologická diverzita a stresová odolnosť vláknitých zelených rias Klebsormidium pochádzajúcich z polárnych a stredoeurópskych biotopov.
 • 2013 – 2014 − Riešiteľ grantu Univerzity Komenského − Projekt: Molekulárna a taxonomická identifikácia cyanobaktérií Svalbardu, Arktída.
 • 2011 – 2013 − Spoluriešiteľ grant VEGA 1/0868/11− Projekt: Genetická diverzita terestrických oxyfototrofných mikroorganizmov polárnych oblastí.
 • 2017- súčastnosť VEGA projekt: Genetic equipment of Euglenid flagellates for intercellular communication, potential multicellularity and metabolism of sugars.

Spolupráca doma a v zahraničí:

 • NHM v Londýne, UK – Dr. Anne Jungblut
 • JCU v Českých Budějoviciach – Dr. Otakar Strunecký
 • FPV UCM – doc. Miroslav Horník

Kurzy a školenia:

 • 2020 Stáž cez projekt SAIA v Natural History Museum v Londýne, Náplň stáže: Štúdium mikrobiálnych spoločenstiev jazera Bonney, Antarktída.
 • 2019 Spolupráca s Natural History Museum v Londýne cez project Synthesys+ Názov projektu: Evaluation of DNA extraction and PCR protocols for phylogenetic analyses of cyanobacteria and their biogeography from historic herbarium specimens
 • 2013 – 2014 Erasmus+ Programme EU Higher Education Student Mobility, jednosemestrová stáž v Centre polárnej ekológie Jihočeskej univerzity v Českých Budějoviciach.
 • 2013 Účasť na kurze: Ekológia a determinácia zelených kokálnych rias, Mikrobiologický ústavom AV ČR v Třeboni.
 • 2013 Účasť na determinačnom kurze: Planktónne cyanobaktérie, Hydrobiologickým ústavom AV ČR v Českých Budějoviciach.
 • 2011 Účasť kurze: Kurz polárnej ekológia, Centrom polárnej ekológie Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach na stanici J. Svobodu, Svalbard, Arktída.

Vybrané publikácie:

 1. Raabová, L., & Kováčik, Ľ. (2013). Four aeroterrestrial algae grown at aspecial substrate of deglaciated coastal areas of Petuniabukta, Svalbard. Czech Polar Reports3(2), 157-162.
 2. Raabová, L., Elster, J., & Kováčik, Ľ. (2016). Phototrophic microflora colonizing substrates of man-made origin in Billefjorden Region, Central Svalbard. Czech Polar Reports6(1), 21-30..
 3. Johansen, J. R., Strunecký, O., Bohunická, M., Čapková, K. Č., Raabová, L., Dvořák, P., & Komárek, J. (2017). A revision of the genus Geitlerinema and a description of the genus Anagnostidinema gen. nov.(Oscillatoriophycidae, Cyanobacteria). Fottea.
 4. Raabova, L., Kovacik, L., Elster, J., & Strunecký, O. (2019). Review of the genus Phormidesmis (Cyanobacteria) based on environmental, morphological, and molecular data with description of a new genus Leptodesmis. Phytotaxa395(1), 1-16.
 5. Strunecky, O., Raabova, L., Bernardova, A., Ivanova, A. P., Semanova, A., Crossley, J., & Kaftan, D. (2020). Diversity of cyanobacteria at the Alaska North Slope with description of two new genera: Gibliniella and Shackletoniella. FEMS microbiology ecology96(3), fiz189.
 6. Veselenyiova, D., Raabova, L., Schneiderova, M., Vesteg, M., Krajcovic, J. (2021). Calpains in Cyanobacteria and the Origin of Calpains. Current Genetics,
 7. Nowruzi, B., Hutárová, L., Absalón, I. B., & Liu, L. (2022). A new strain of Neowestiellopsis (Hapalosiphonaceae): first observation of toxic soil cyanobacteria from agricultural fields in Iran. BMC microbiology, 22(1), 1-13.
 8. Nowruzi, B., & Hutarova, L. (2023). Structural and functional genes, and highly repetitive sequences commonly used in the phylogeny and species concept of the phylum Cyanobacteria. Cryptogamie, Algologie, 44(3), 59-84.
 9. Hutárová, L., Hlebova, M., Vešelenyiová, D., Krajčoviechová, I., & Strunecký, O. (2023). EFFECT OF SELECTED ANTIBIOTICS ON THE GROWTH AND MORPHOLOGY OF CYANOBACTERIA. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 12(6), e10221.
sk_SKSlovak