RNDr. Zuzana Šramková, PhD.

Oddelenie biológie

vysokoškolský pedagóg

Vedecko-pedagogická charakteristika – stiahni PDF

Tituly, hodnosti:

 • 2007 – RNDr. v odbore Chémia – špecializácia biotechnológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • 2009 – PhD. v odbore Chémia a technológia požívatín, Oddelenie výživy a hodnotenia potravín, Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Školiace pracovisko: Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch

Pracovisko:

 • – doteraz Odborný asistent, Katedra biológie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta prírodných vied, Trnava
 • 2012 – doteraz vedecko-výskumný pracovník v Laboratóriu biológie prokaryotov na Oddelení genomiky a biotechnológií, Ústav molekulárnej biológie SAV
 • 2010 – 2012 odborný asistent na Oddelení výživy a hodnotenia potravín, Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia, FCHPT STU v Bratislave

Hlavné oblasti vedeckého záujmu: venuje sa téme produkcie rekombinantných enzýmov cestou heterologickej expresie, ich izolácie a biochemickej charakterizácie, v súčasnosti sa zaoberá bakteriofágovými peptidoglykán-hydrolázami a enzybiotikami, ktorých potenciál spočíva v ich schopnosti eliminovať patogénne baktérie predstavujúce významný medicínsky problém vzhľadom na rastúcu mieru rezistencie voči doposiaľ používaným antibiotikám, venuje sa aj receptor-viažucim proteínov bakteriofágov a bakteriálnym enzýmom aktívnym voči sacharidom, ďalším vedeckým záujmom je identifikácia mikroorganizmov prítomných v rôznych environmentálnych vzorkách molekulárno-biologickými prístupmi, v minulosti sa zaoberala tiež charakterizáciou chemického zloženia (najmä kvalitatívnou analýzou proteínov), zdraviu prospešných látok a technologických parametrov rôznych genotypov pšenice letnej, má skúsenosti aj s in vitro technikami využívanými v oblasti explantátových kultúr, ktoré sú využiteľné v rýchlej propagácii rastlín v in vitro podmienkach ako aj pre produkciu zaujímavých fytoterapeutík

Vedenie prác (obhájené):

Bakalárske ; Diplomové ; Rigorózne 0; Doktorandské  

Účasť na riešení vedecko-výskumných projektov za posledné roky:

 • APVV-0098-10: Príprava bakteriofágov a fágových proteínov na devitalizáciu patogénov v potravinách využitím prístupov syntetickej biológie.
 • APVV-0602-12: Štruktúra, vlastnosti a biotechnologický potenciál nových mikrobiálnych enzýmov degradujúcich rastlinnú hmotu.
 • VEGA 2/0123/14: Peptidoglykánové hydrolázy v genómoch streptomycét a ich fágov.
 • APVV-16-0173 “Terapeutické alternatívy k liečbe rezistentných bakteriálnych infekcií”
 • APVV-18-0420 “Biotechnologická príprava bioplastov na báze PHA s programovaným uvoľňovaním biopolyméru a možnosti jeho využitia”

Spolupráca doma a v zahraničí:

 • v rámci riešenia projektov spolupráca s Ústavom molekulárnej biológie SAV, Chemickým ústavom SAV,
 • Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave
 • NPPC – VÚRV Piešťany
 • Mikrobiologický ústav LF UK a UN Bratislava
 • Institute of Biophysics, Laboratory of Metalloprotein Biophysics, Biological Research Center, HAS, Szeged, Maďarsko,
 • Department of Biology and Ecology, Faculty of Sciences, University of Novi Sad

Vybrané publikácie:

 1. Gregova, E., Mihalik, D., Šliková, S., & Šramková, Z. (2007). Allelic variation of HMW glutenin subunits and 1BL. 1RS translocation in Slovak common wheats. Cereal Research Communications35(4), 1675-1683.
 2. Šramková, Z., Gregová, E., & Šturdík, E. (2009). Genetic improvement of wheat-a review. Nova Biotech9(1), 27-51.
 3. Šramková, Z., Gregová, E., & Šturdík, E. (2009). Chemical composition and nutritional quality of wheat grain. Acta chimica slovaca2(1), 115-138.
 4. Šramková, Z., Gregová, E., Šliková, S., & Šturdík, E. (2010). Wheat varieties released in Slovakia and their bread-making quality. Cereal Research Communications38(3), 386-394.
 5. Šramková, Z., Gregová, E., Šliková, S., & Šturdík, E. (2011). Diversity of seed storage proteins in common wheat (Triticum aestivum L.). Plant Genetic Resources9(2), 256-259.
 6. Vidová, B., Šramková, Z., Tišáková, L., Oravkinová, M., & Godány, A. (2014). Bioinformatics analysis of bacteriophage and prophage endolysin domains. Biologia69(5), 541-556.
 7. Pristas, P., Šramková, Z., Kvasnova, S., Judova, J., Perhoacova, Z., Vidova, B., & Godany, A. (2015). Non-ferrous metal industry waste disposal sites as a source of polyextremotolerant bacteria. Nova Biotechnol. Chim14, 62-68.
 8. Šramková, Z., Vidová, B., & Godány, A. (2016). Improved Multiplex Polymerase Chain Reaction for Rapid Staphylococcus Aureus Detection in Meat and Milk Matrices. Nova Biotechnologica et Chimica15(1), 65-76.
 9. Mancoš, M., Šramková, Z., Peterková, D., Vidová, B., & Godány, A. (2020). Functional expression and purification of tailor-made chimeric endolysin with the broad antibacterial spectrum. Biologia75, 2031-2043.
sk_SKSlovak