Pre uchádzačov

Oddelenie biológie

V tejto sekcii môžete nájsť informácie o prijatí na štúdium. Zapíšte sa medzi našich úspešných študentov.

Prijímacie konanie na akademický rok 2023/2024

Prijímacie konanie_AR_2023_2024

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na akademický rok 2023/2024 v študijnom programe Molekulárna Biológia

Vážená uchádzačka, vážený uchádzač,

Oddelenie biológie FPV UCM v Trnave poskytuje v akademickom roku 2023/2024 akreditované štúdium v študijných programoch:

 • Bakalárske jednoodborové štúdium (Bc.) – Aplikovaná biológia
 • Magisterské jednoodborové štúdium (Mgr.) – Aplikovaná biológia
 • Doktorandské štúdium (PhD.) denné/externé  – Molekulárna biológia
 • Rigorózne konanie (RNDr.) – Aplikovaná biológia

Termín podania prihlášky: 

 • Bc. a Mgr. programy – do 30. apríla 2023 (1. kolo)
 • Bc. a Mgr. programy – do 20. augusta 2023 (2. kolo) – pre akreditované študijné programy výučba v slovenskom jazyku
 • PhD. programy – do 16. júna 2023 (uchádzači sa prihlasujú na vypísané témy dizertačných prác)
 • rigorózne konanie – jesenný termín do 1. novembra 2023, jarný termín do 1. apríla 2024

Termín konania prijímacej skúšky: bez prijímacej skúšky 

Termín výberového konania na PhD. stupeň štúdia: do 30. júna 2023 

Poplatok za papierovú prihlášku: 35 € bakalárske, inžinierske, magisterské a doktorandské štúdium 

Poplatok za elektronickú prihlášku: 30 € bakalárske, inžinierske, magisterské a doktorandské štúdium 

 • Banka: Štátna pokladnica 
 • IBAN: SK5981800000007000071919 
 • Variabilný symbol: 12307 
 • Konštantný symbol: 0308 
 • Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky 
 • SWIFT: SPSRSKBX 

Poplatok je nutné uhrádzať výlučne bankovým prevodom

Prihlášku možno podať:

a) poštou na adresu fakulty: Študijné oddelenie FPV UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava 

b) osobne: v podateľni UCM v Trnave (Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava) 

c) elektronicky: https://www.ucm.sk/sk/elektronicka-prihlaska/ 

Poznámka: Vyplnenú elektronickú prihlášku je potrebné vytlačiť aj s prílohami podpísať a spolu s požadovanými dokladmi poslať poštou na adresu fakulty: Študijné oddelenie FPV UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, prípadne priniesť osobne.

en_USEnglish