Prijímacie konanie na akademický rok 2023/2024

Oddelenie biológie

Prijímacie konanie na akademický rok 2023/2024

Vážená uchádzačka, vážený uchádzač,

Katedra biológie FPV UCM v Trnave poskytuje v akademickom roku 2023/2024 akreditované štúdium v študijných programoch:

 • Bakalárske jednoodborové štúdium (Bc.) – Aplikovaná biológia
 • Magisterské jednoodborové štúdium (Mgr.) – Aplikovaná biológia
 • Doktorandské štúdium (PhD.) denné/externé  – Molekulárna biológia
 • Rigorózne konanie (RNDr.) – Aplikovaná biológia

Termín podania prihlášky: 

 • do 30. apríla 2023 – 1. kolo Bc., Mgr. 
 • do 20. augusta 2023 – 2. kolo Bc., Mgr. len pre akreditované študijné programy výučba v slovenskom jazyku 
 • do 16. júna 2023 – PhD., uchádzači sa prihlasujú na vypísané témy dizertačných prác
 • Rigorózne konanie – jesenný termín do 1. novembra 2023, jarný termín do 1. apríla 2024

Termín konania prijímacej skúšky: bez prijímacej skúšky

Termín výberového konania na PhD. stupeň štúdia: do 30. júna 2023

Poplatok za papierovú prihlášku: 35 € bakalárske, inžinierske, magisterské a doktorandské štúdium 

Poplatok za elektronickú prihlášku: 30 € bakalárske, inžinierske, magisterské a doktorandské štúdium 

 • Banka: Štátna pokladnica 
 • Účet: IBAN SK5981800000007000071919 
 • Variabilný symbol: 12307 
 • Konštantný symbol: 0308 
 • Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky 
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX

Poplatok je nutné uhrádzať výlučne bankovým prevodom.

Prihlášku možno podať:

a) poštou na adresu fakulty: Študijné oddelenie FPV UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava 

b) osobne: v podateľni UCM v Trnave (Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava) 

c) elektronicky: https://www.ucm.sk/sk/elektronicka-prihlaska/ 

Poznámka: vyplnenú elektronickú prihlášku je potrebné vytlačiť aj s prílohami, podpísať a spolu s požadovanými dokladmi poslať poštou na adresu fakulty: Študijné oddelenie FPV UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, prípadne priniesť osobne.

Viac informácií nájdete TU.

sk_SKSlovak