Rigorózne štúdium

Oddelenie biológie

Koordinátor: RNDr. Zuzana Gerši, PhD.

Poplatok za rigorózne konanie je vo výške 500 Eur.

V prípade otázok kontaktujte:

Vladimíra Mikulková

referentka- rigorózne konanie študentov FPV UCM

Kancelária: 110b (Nám. J. Herdu 2, Trnava)

Telefón: 033 5565 117

E-mail: vladimira.mikulkova@ucm.sk

Smernica o rigoróznom konaní:

Učebný plán pre rigorózne pokračovanie Aplikovaná biológia

Prihláška na rigorózne štúdium:

 1. Absolvent, ktorý ukončil vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, môže vykonať rigoróznu skúšku, súčasťou ktorej je obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v totožnom alebo v príbuznom odbore. O zhodnosti, príbuznosti odboru rozhoduje dekan FPV UCM na návrh príslušnej katedry.
 2. Uchádzač musí zaslať písomnú Prihláška na rigoróznu skúšku na predpísanom tlačive prostredníctvom Oddelenia akademických činností UCM.

Súčasťou prihlášky na rigoróznu skúšku sú:

 • overená kópia vysokoškolského diplomu,
 • kópia vysvedčenia o štátnej skúške, príp. osvedčenie alebo vysvedčenia o štátnej skúške,
 • životopis,
 • absolvent zahraničnej vysokej školy priloží kópie nostrifikovaných dokladov o vysokoškolskom vzdelaní v zahraničí a nostrifikačnú doložku, ak sa nostrifikácia vyžaduje,
 • zoznam publikovaných prác (ak také uchádzač má),
 • návrh témy a ciele rigoróznej práce,
 • meno navrhovaného konzultanta rigoróznej práce a adresu jeho pracoviska,
 • ďalšie materiály o ktorých rozhodne dekan.

Témou rigoróznej práce môže byť:

 • rozšírená téma diplomovej práce,
 • nová téma rigoróznej práce, ktorú posudzuje a schvaľuje komisia,
 • tematický súbor minimálne troch publikovaných prác uchádzača viažucich sa k riešeniu príbuzných problémov spojených do celku sprievodným výkladom.

Rigorózna práca:

Rigoróznu prácu uchádzač odovzdá na príslušnej katedre FPV:

 • do 31. marca príslušného akademického roka na obhajobu v letnom semestri
 • do 30. októbra príslušného akademického roka na obhajobu v zimnom semestri.

Postup pri odovzdávaní so všetkými náležitosťami:

 • pre prikročenie k rigoróznej skúške na FPV UCM je potrebné sa osobne prihlásiť v systéme AIS,
 • uchádzač je povinný vložiť rigoróznu prácu cez AIS do Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác súčasne s odovzdaním práce v požadovanej podobe podľa ods. 3 tohto paragrafu určenej osobe dekanom fakulty na príslušnej katedre.
 • rigorózna práca v rozsahu spravidla 60 – 90 normostrán (116-tisíc až 162-tisíc znakov) v písomnej forme, spracovanú textovým editorom, v počte 2 kópií v pevnej väzbe, a na elektronickom médiu. Potlač na CD obsahuje tieto identifikátory: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied, Katedra biológie, názov práce, Rigorózna práca, Meno autora práce, Rok odovzdania rigoróznej práce.

Spolu s prácou sa odovzdávajú:

 • Protokol o kontrole originality,
 • 2x podpísaná licenčná zmluva pre VŠ,
 • 2x podpísaná licenčná zmluva pre CRZP.

Všetky dokumenty k rigoróznej skúške odovzdať: Sekretariát v Špačinciach Miestnosť Š 102, p. Machovičová alebo poslať všetky zmluvy ako aj CD poštou na adresu: Fakulta prírodných vied UCM, Hlavná 418, Špačince 919 51

 1. Rigorózna skúška a obhajoba rigoróznej práce sa konajú v ten istý deň pred skúšobnou komisiou pre rigorózne skúšky, ktorú ustanoví dekan FPV UCM. Rigorózna skúška má ústnu formu a skladá sa z dvoch častí:
 • Prvá časť je obhajoba rigoróznej práce, v rámci ktorej sa zohľadňujú posudky oponentov rigoróznej práce.
 • Druhá časť pozostáva z ústnej skúšky z určených dvoch študijných predmetov. Predseda komisie pre rigorózne konanie v danom odbore určuje pre uchádzača na základe návrhu konzultanta dva predmety širšieho vedného základu z uvedenej ponuky predmetov.

Predmety rigoróznej skúšky v odbore biológia:

 • Biológia
 • Molekulárna biológia
 • Mikrobiológia
 • Biochémia
 • Biotechnológie
 1. O výsledku rigoróznej skúšky hlasuje komisia na neverejnom zasadnutí v deň konania rigoróznej skúšky. Predseda komisie verejne vyhlási výsledok “prospel” alebo “neprospel” pre obe časti rigoróznej skúšky.
en_USEnglish